Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BUREÅ 6:21 BUREÅ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kustsamhället Bureå ligger ca 20 km söder om Skellefteå. Från att ha varit en jordbruksby med medeltida ursprung vid Kustlandsvägen, utvecklades Bureå under 1800-talet till ett industrisamhälle med omfattande sågverksindustri. Den första större vattensågen i närliggande Strömsholm ersattes efterhand med ångsåg (startad 1875) vid lastageplatsen i Bureå, och sedermera en ny ångsåg med hyvleri 1908–11 samt ett träsliperi för massaved på 1920-talet. Industrialiseringen innebar att samhället expanderade kraftigt befolkningsmässigt och bidrog till att Bureå bröt sig ut från Skellefteå och bildade egen kommun 1914 och egen församling 1922.

Kyrkan, som stod klar 1920, är belägen centralt i samhället, på den s.k. Kläppbacken intill den gamla landsvägen och med Bureälven forsande förbi i norr.

Begravningsplatsen är belägen på en slätt, ett par hundra meter söder om kyrkan. Intill kyrkan passerar den gamla landsvägen en äldre bro över Bure älv och sträcker sig vidare söderut förbi begravningsplatsen.

Begravningsplatsen, som invigdes 1920, består av plan gräsbevuxen mark med grusgångar. Den omges mot väster och nordväst av en stenmur från 1955–56 samt mot övriga väderstreck av ett rödmålat trästaket med regelbundet placerade dekorativa betongsektioner. Det är utformat av trädgårdsarkitekt Lena Möller på 1960-talet. Begravningskapellet ligger i mitten av begravningsplatsen. Området runt kapellet utgör ”den gamla kyrkogården” som också innefattar en yta för allmänna gravar. Detta område planerades av kyrkans arkitekt Fredrik Falkenberg. ”Nya kyrkogården” fastställdes 1942 och ligger öster om den förra. Denna utvidgades österut och söderut i slutet av 1960-talet efter förslag av Lena Möller.