Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tjörn kn, VALLA KYRKA 3:1 VALLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLINGS 1995: VALLA
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1426, år 1900: 2132, år 1995: 4352

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger enskilt mellan två bergshöjder. Ca 150 m norr om kyrkan, återfinns församlingshemmet och ca 350 m nordväst om kyrkan, pastorsexpeditionen. Kyrkan ligger i en smal dalgång i nord-sydlig riktning, mellan de största sammanhängande odlingsbyderna, vilka återfinns främst i nordväst och söder om kyrkan. Socknen ligger i kustbygden och består till största delen av kuperad skogsmark men även av tämligen stora odlingsmarker. Valla bildar riksintresse i ett landskap med utskiftad bybebyggelse och fornlämningar med lång kontinuitet. Valla ligger på Tjörn, ca 10 km sydväst om Stenungsund.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, ett rundat gravkor i öster, en sakristia i norr samt torn i väster.

I: Enligt avbildning av Gunnar Bruzewitz bestod den gamla kyrkan, som sannolikt uppförts under äldre medeltid, av långhus och smalare, rakslutet kor. Kyrkan hade också ett stentorn i väster av okänd datering. Ett gravkor tillbyggdes i öster 1663-64 för kvarlevorna efter Margreta Hvitfeldt och Thomas Dyre samt deras barn. Detta fick kvarstå när den övriga kyrkan revs 1859.

II: Den befintliga kyrkan, förutom gravkoret, härrör från en nybyggnad 1859-61 efter ritningar av L. Hedin.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans murar är vitputsade. Flertalet fönster är liksom portalerna höga och rundbågiga. Långhusets täcks av ett sadeltak, valmat över det tresidiga korpartiet. Västtornet kröns av huv och lanternin. Ingångar i väster via vapenhuset samt mitt på långhusets norra och södra sida. Interiören uppvisar en blandning av 16-, 17- och 1800-tal. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv, valmat över koret, på en profilerad taklist. Från den gamla kyrkan har vissa inventarier bibehållits. Altaruppsatsen i praktfull barock är utförd av Hans Swant och en gåva 1663 av Margareta Hvitfelt, som med sin make lät uppföra gravkoret. Det rikt skulpterade altaret från 1700-talet flankeras av två rikt skulpterade 1600-talsdörrar, varav den ena leder mot gravkoret och den andra är en blinddörr. Två predikstolar finns. Den södra i renässans skänktes år 1600. Den norra i nyklassisk stil är samtida med kyrkan. Även den slutna bänkinredningen är ursprunglig. Läktaren med figurmålade fält är från 1741. Läktarunderbyggnaden tillkom omkring 1991 efter ritningar av Per B Persson.

Gravkoret har rundad grundplan och täcks av en huv, invändigt av ett sTjörnvalv. I samband med en restaurering omkring 1900 upptogs två nya fönster. En invändig restaurering 1926 under Axel Forssén och Sven Gustafsson omfattade bl.a. igenmurning av fönster. Utvändig restaurering har ägt rum bl.a. 1970.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.