Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tjörn kn, KLÖVEDALS KYRKA 1:1 KLÖVEDALS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: KLÖVEDAL
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1199, år 1900: 1524, år 1995: 1313

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett högt läge och ligger på fastigheten Kyrkofjälls ägor. Ett församlingshem (1995) är beläget ca 100 m väster om kyrkan och det gamla klockhuset ligger på ett berg ca 25 m söder om densamma. Själva byn Kyrkofjäll ligger 1 km nordost om kyrkan. Kyrkan är omgiven av gles bebyggelse och berg i dagen. Ca 1 km väster om den ligger pastorsexpeditionen. Kyrkans läge ansluter till den dalgång med odlingsmark som leder från havet vid Säby Kile i sydväst. I övrigt består landskapet av kustbygd med kuperad skogsmark. I Pilane, drygt 1,5 km sydväst om Klövedals kyrka, ligger ett av länets största gravfält med omkring 100 anläggningar av olika typer i ett monumentalt läge. Pilane bildar riksintresse. Klövedal ligger på nordvästra Tjörn, ca 16 km väster om Stenungsund.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrka av sten med rektangulärt långhus och smalare kor. Auktionerad och riven 1846, i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes på samma plats. Enligt uppgift målades taket av Lars Holm. Kyrkan skall ha varit smyckad med tretton "apostlamålningar" av densamme. Olika uppgift förekommer om målningarnas tillkomstår (1721 respektive 1741). Plankorna med målningarna spreds i socknen vid auktionen, men sju av dem skall ha skänkts åter till församlingen på 1930-talet. Ytterligare målningar påträffades på 1940-talet. Kyrkan saknade torn och klockorna hängde i ett klockhus av trä uppställt på ett intilliggande berg. Kyrkan hade ett murat vapenhus i söder, av okänd ålder.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade kyrkan uppfördes 1847-48, bestående av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti. Ritningarna utfördes av Michael Gustaf Anckarswärd. En sakristia murades intill korpartiets norra sida 1915. I samband med en restaurering 1934 under Gustaf Ljungman byggdes ett torn av betong vid långhusets västgavel.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Nyklassiscistisk exteriör. Kyrkans fönsteröppningar är höga och rundbågiga. Det senare tillfogade kraftiga tornet har ovanligt stor lanternin av trä, krönt av ett lågt pyramidtak. Tornets bottenplan fungerar som vapenhus och har huvudingång i väster. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv, valmat över korpartiet, på en profilerad list med tandsnitt. Dekorativa målningar har senast 1933 funnits i tak och på murar. Den rikt skulpterade altaruppsatsen har övertagits från gamla kyrkan. År 1704 snidades den av Marcus Jäger och målades samma år av Erich Grijs. Predikstolen från 1847 var ursprungligen i vitt och guld. Den nuvarande, öppna bänkinredningen byggdes 1934. Utmed långhusets västra kortvägg sträcker sig orgelläktaren från kyrkans byggnadstid. Barriärens oljemålningar på trä utfördes på 1700-talet och härrör från gamla kyrkan.

Sjukantig dopfunt av grå granit, tidigt 1900-tal.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.