Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BJURLIDEN 1:416 BOLIDENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Bolidens kyrka och klockstapeln strax intill byggdes 1960 av byggmästare Evert Lindqvist från Bastuträsk efter Peter Celsings ritningar. Det rektangulära och enskeppiga långhuset har ett inbyggt vapenhus i nordvästra hörnet och en vidbyggd sakristia i norr. Koret är smalare än långhuset och rakt avslutat. De slutna och vitputsade murarna står under sadeltak klätt med kopparplåt. Västgaveln har två ingångar, en hög i mittpartiet och en mindre som för till vapenhuset. Södra långmuren har ett högt, stående rektangulärt fönster och ett liknande finns i korets sydmur. Även innermurarna är vitputsade. Runt koret löper en fris målningar av Pär Andersson. Det höga, platta taket har tvärgående bjälkar. I kortaket hänger ett krucifix av Lorentz Hartman, inköpt 1972. Inredningen är enkel och stilenlig med snickerier utförda av Finnforsfallets snickeri. Bänkinredningen är sluten.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Bolidens kyrka har en rektangulär plan och sadeltak. Fasaderna har vitputsade och odekorerade. På den södra långväggen sitter ett högt rektangulärt fönster. Ett linkande fönster finns på det utskjutande korets södra vägg. Klockstapeln i trä, är ritad av arkitekten.

Kyrkorummet har vitputsade väggar. Det höga trätaket är platt med tvärgående bjälkar. De släta väggarna är vitputsade. Golvmaterialet är av tegel. Bänkkvarteren i trä har fått en enkel utformning.

Runt korets väggar löper en muralmålning av Pär Andersson. Krucifixet, inköpt 1972, är tillverkat av Lorentz Hartman.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.