Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tidaholm kn, ACKLINGA 12:1 ACKLINGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ACKLINGA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 382, år 1900: 515, år 1995: 333

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt på moränhöjd i Ösans dalgång. Läget är fritt mot odlingsmarken i söder, 250 m öster om Ösan. Till kyrkomiljön hör prästgård och sockenmagasin. Socknen ligger strax väster om Tidaholm.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den första stenkyrkan uppfördes troligtvis under 1100- eller tidigt 1200-tal och bestod enligt avbildning i Peringskiölds Monumenta av långhus med smalare, rakslutet kor. Kyrkan hade också sakristia, vapenhus och västtorn av sten; samtliga tillbyggnader av okänd, men möjligen medeltida datering. Enligt uppteckning från 1700-talet skall kyrkan haft senmedeltida målningar, genom inskrift daterade 1483. Det är inte känt om medeltida murar finns bevarade i den befintliga kyrkan.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan med långhus och tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder samt västtorn, härrör i huvudsak från en radikal om- eller nybyggnad påbörjad 1779, efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz. Västtornet stod färdigt 1792.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör har fortfarande kvar något av sin 1700-talskaraktär även om de stora, spetsbågiga fönsteröppningarna sannolikt brutits upp i ett senare skede. Kyrkorummet täcks av ett flackt brädvalv. Ingångar via tornets bottenvåning samt vapenhuset. Ursprungligen fanns i öster en altarpredikstol. Ovanför denna hängdes 1790 en altartavla föreställande Kristi Himmelsfärd, målad av socknens klockare Anders Wetterlind. Interiören präglas numer i huvudsak av de genomgripande förändringarna 1906, då innerväggar och brädtak försågs med en tidstypisk, målad dekoration och den fasta inredningen helt förnyades, däribland med öppen bänkinredning, predikstol och Thorvaldsens Kristus som altarprydnad. Interiören genomgick åter en restaurering 1992. Altartavlan från 1790 uppsattes ovanför altaret och en samtida draperimålning frilades som omgivit altartavlan i dess ursprungliga läge.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Figurskulpturer från en predikstol inköpt 1712 är uppsatta ovanför den nuvarande predikstolen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.