Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA 1:1 SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Där kyrkogården ligger har sedan medeltiden sockenborna fått sin sista viloplats. Hur den
dåvarande kyrkogården såg ut vet vi inte mycket om. Kyrkogårdar hade under medeltiden inte
alls samma utseende som vi idag är vana vid utan bestod troligen av ängslika områden kring
kyrkan där de välbärgades gravminnen i form av stenkors, tumbor och hällar stod oregelbundet
uppställda. Enklare gravar kunde möjligen markeras av en liten kulle, ett träkors eller
mindre sten, men var ofta omarkerade. Man vet inte hur förhållandena var specifikt för Öland.
Det fanns under denna period oftast inga träd på kyrkogårdarna, än mindre någon indelning av
kvarter med häckar och gångar. Gångar antas bara ha förekommit fram till kyrkans portar.
Kyrkogårdens område delades först vanligen upp mellan byarna, med byvisa begravningar,
senare i hemman. I samband med reformationen, under 1500-talet, blev skötseln av många
kyrkogårdar eftersatt och det talas om att kyrkogårdsmurar revs och djur strövade fritt över
området. Källa ödekyrkogård norra Öland kan ge en bild av hur öns kyrkogårdar kan ha sett ut
på 1600-1700-talet, i alla fall de mer välbärgades gravplatser. Här finns en stor mängd hällar
och gravtumbor. I Södra Möckleby finns idag en gammal häll som fungerar som plansteg på
kyrktrappan i söder och en häll i gräset öster om koret. Båda är skadade och oläsliga. En av
hällarna, mest troligt den i söder, skulle kunna vara den som i Gunnar Håkanssons bok om
Öländska personminnen beskrivs ha en inskription som lyder: I. H. S. / O P S B../ 1704 samt
bomärke. Hur det ”enklare” folket markerade sin gravplats är mer okänt, men det finns på
Öland exempel på mindre stående kalkstensvårdar från 1700-talet med mycket enkel
inskription.

De tidigaste uppgifterna om kyrkogårdens utsträckning i Södra Möckleby finns på en
geometrisk karta daterad 1641. Här visas kyrkogården som en kvadrat kring kyrkan, med
större yta öster än väster om kyrkan och ungefär lika stor eller något större yta norr om än
söder om kyrkan. Kyrkogården omgärdades redan här troligen av en stenmur. En större
utvidgning genomfördes under andra hälften av 1600-talet eller 1700-talets början. På en
avmätningskarta från 1736 är kyrkogården mycket större än tidigare och har formen av en
något förskjuten rektangel med en stor tillkommen yta öster om kyrkan och kanske också ett
litet stycke mark i väster. En teckning av Frigelius från 1753 visar att det då stod en klockstapel
strax sydväst om kyrkan och att kyrkogården hade ingångar i form av vardera en
stiglucka i norr och söder. Stigluckorna ska ha varit byggda av trä och ha ersatts av murade
tegeltäckta stenportar år 1808. Dessa murade stigluckor placerades i söder och väster. I början
av 1800-talet avritade Nils Isak Löfgren kyrkomiljöer på Öland. Teckningen från Södra
Möckleby är daterad 1819. Här uppvisas kyrkogården omgärdad av en mur och med
stigluckor just mot söder och väster. På teckningen finns inga träd på kyrkogården. Under
1700-talets gång planterades trädkransar kring många kyrkogårdar, både för att skapa en
vacker inramning och för att man trodde att träden hade en renande effekt. I många fall dröjde
det dock fram till 1800-talet innan träd planterades. En enskifteskarta från 1814 visar att en
byggnad vid denna tid hade uppförts i kyrkogårdens nordvästra hörn, där bårhuset ännu
ligger. Nuvarande bårhus har delar kvar från denna ursprungliga byggnad.

Hur kyrkogården gestaltade sig före det att kyrkan fick nytt långhus är svårt att säga. Troligen
fanns många av de mer prominenta familjernas gravplatser inne i kyrkan markerade av
kalkstenhällar i kyrkgolvet. Ute på kyrkogården rådde sannolikt, med dagens mått mätt,
oordning med enstaka hällar och andra typer av vårdar i högt gräs. Under 1800-talets första
decennier diskuterades ombyggnad eller nybyggnad av kyrkan. Det fanns även tal om att
kyrkan skulle överges och att Södra Möckleby och Smedby församlingar skulle bygga en ny
gemensam kyrka. Som anledning till denna plan nämndes bl a kyrkans läge ”blottställd för röken från två närbelägna alunverk samt kalkugnar som smutsade ned kyrkan”. Beslut togs
dock om att riva allt utom tornet och uppföra nytt långhus, kor och sakristia fogade till det
gamla tornet. Under drygt ett års tid måste kyrkogården närmast kyrkan varit mycket av en
byggarbetsplats. I september år 1851 invigdes den nya kyrkan. Samtidigt är det troligt att även
kyrkogården uppordnades. Vid denna tid hade begravningar inne i kyrkan förbjudits sedan
flera decennier. Ny kyrkogårdsmur ska ha byggts 1852, men har senare till stora delar
omlagts, bl a 1940. Järngrindar fanns först i öster och söder, senare och numera i väster och
söder. Grindarna har sedan 1853 varit desamma. På dem finns årtalet 1853 samt initialerna C
D. Från 1852 finns dokumenterat att träd planterades kring kyrkogården och såväl 1878 som
1907 planterades fler. Kring årsskiftet 1855-56 hemsöktes socknen av en koleraepidemi som
på 25 dagar skördade 23 människorliv. Var dessa personer begravdes är inte klarlagt.
Kyrkostämman beslöt år 1889 om ”indelning av gravplatser och uppläggning av gångarna”,
ett beslut som upprepades 1907. Från 1892 finns en teckning bevarad vilken uppvisar en
struktur på kyrkogården som är lik dagens vad gäller gångstråkens placering och de olika
begravningsytorna. Vid denna tid bör det ha funnits en tydlig åtskillnad på kyrkogården
mellan köpta gravplatser och sk allmänna gravplatser även kallade linjegravar. De senare
upplät gratis eller mot en liten summa till de mindre bemedlade och de döda begravdes i linje
vart efter de avled och inte i familjegravar. Ofta förlades sådana områden norr om kyrkan, en
placering som traditionellt sett haft en lägre status.

Bevarade gravstenar på kyrkogården kan ge oss några exempel på hur gravvårdarna kunde se
ut under 1800-talet. I museiuppställningen i kyrkogårdens sydöstra hörn finns nio stycken
kalkstensvårdar från 1800-talet bevarade. Formerna varierar, med de är alla stående stenar.
Ytterligare två liknande finns väster om tornet, även de sekundärt uppställda. I museiuppställningen
finns också gjutjärnskors från 1870- respektive 80-talet. Med dagens struktur
på kyrkogården är det svårt att säga hur kyrkogården kring sekelskiftet 1900 i detalj var
organiserad. Ett par fotografier från 1900-talets början visar sydsidan av kyrkogården som ett
område där gräset växer högt mellan olika stora gravvårdar . Vid flera platser finns kullar av
murgröna och kring en gravplats syns en omgärdande häck. Inför det att kyrkogården skulle
utvidgas på 1930-talet beskrivs något av gamla kyrkogårdens struktur. Nuvarande kvarter 3
var vid denna tid fullbelagt, mest med familjegravar. Nuvarande kvarter 8 användes för
allmänna gravar som var för nya för att grävas om. Längs med kyrkogårdens gångar fanns
häckar av liguster. Tanken var att först ta den nya kyrkogården i bruk för att sedan efter en tid
helt kunna nyanlägga nuvarande kvarter 8. Ett flygfotografi från 1935 visar att gångarna var
grusade liksom planen framför kyrkan i söder. Välklippta häckar syns omgärdande såväl
enstaka gravplatser som kvarteren ytterkanter. Gravplatserna verkar vara grusade. Strukturen
var strikt ordnad.

Efter ritningar utförda av Erik Fant, Stockholm, 1936 utvidgades kyrkogården med en
rektangulär yta norr om den gamla kyrkogården. Marken köptes från f d hemmansägaren
Samuel Olsson till ett pris av ca 65 öre kvadratmetern. Genom utvidgningen som invigdes i
september 1939, kom nuvarande kvarter 5 och 6 till. Kring området lades mur och planterades
en trädkrans. Den gamla kyrkogårdsmuren skulle lämnas kvar och endast ett hål tas upp till
den nya delen. Så blev det dock inte, utan muren mot det nya området revs. Enligt planerna
skulle den nya kyrkogården anläggas med ensamgravar i mitten omgivna av familjegravvårdar
som inte är högre än 1,2 meter. Liggande hällar skulle placeras på en yta i väster.
Som häckar skulle liguster eller buxbom användas. Den planerade strukturen kom dock aldrig
att genomföras utan området belades med gravplatser med stående vårdar mot rygghäckar i
raka rader. Något särskilt område för ensamgravar verkar inte ha blivit till.

År 1940 lades stora delar av muren kring kyrkogården om i samma utförande som den gamla.
Anledningen var att den gamla muren var vittrad och skadad av stora träd och att den
utvidgade delen fått en ny mur som såg väldigt fin ut i jämförelse med den gamla. En bit av
muren i norr lades inte om vid denna tid utan har än i dag en mer ålderdomlig struktur. En
karta daterad 1946 visar att kyrkogården då hade en annorlunda kvartersuppdelning än idag. I
nuvarande kvarter 4 ingick även området för dagens kvarter 7 och i kvarter 3 ingick även
nuvarande kvarter 8. Gångsystemet var vid denna tid mer markerat med längdaxeln öst-väst
utlagd som en gång. Gångar fanns även innanför muren i söder och väster i kvarter 2.

År 1949 genomfördes en enkätundersökning i Växjö stift där församlingarna uppmanades att
svara på ett antal frågor om kyrkogården. I Södra Möckleby var det komminister Harald
Nyström som skrev svaret. Här framgår att församlingen slutade ha en uppdelning mellan
enskilda/ köpta gravar och allmänna gravar år 1947. Nyström berättar också att man förr hade
en uppdelning av kyrkogården efter byar, vidare att gravkullar finns i olika former, avlånga
och runda ofta planterade med murgröna, men att de ofta är halvmånformiga vid gravstenar.
Nyström beskriver också att då gravplanen görs slät är beläggningen av sand eller jord, någon
gång av singel. Gravvårdarna beskrivs vara av granit eller kalksten och får högst vara 110 cm
höga. År 1949 var kyrkogården planterad med lönn, alm, ask och lind samt med häckar längs
gångar och kring gravplatser av buxbom eller liguster.

År 1950 uppsattes ytterbelysning vid kyrkan med lyktstolpar efter förslag av ingenjörsbyrån
Tor Engströms i Kalmar. Året därefter byggdes bårhuset om. Här är det oklart vad som
utfördes eftersom inga ritningar finns av byggnaden före ombyggnaden. Troligt är dock att
bårhusets ingång flyttades från långsidan med entré från skolplanen väster om kyrkogården,
till kortsidan i söder. Dagens utformning tillkom med tre fönster mot väster. Det var G H
Stacke, Degerhamn som utfört ritningarna. År 1955 kompletterades kyrkogårdens belysning
med ytterligare stolpar.

I slutet av 1950-talet och fram till 1961 pågick förändringsarbeten på kyrkogården. Hela
kyrkogården omplanerades nu av Hushållningssällskapet. Först skedde omläggning av kvarter
3 och 4 och därefter av kvarter 1 och 2. Av ritningar framgår att förändringarna var
genomgripande med flyttning av gravvårdar så att de hamnade i raka rader, igensåning av
gravplaner, borttagande av enskilda häckar (bl a buxbom) och plantering av gemensamma
rygghäckar. Lägre partier fylldes upp och hela området besåddes med gräs. I arbetena ingick
en omläggning av delar av den norra kyrkogårdsmuren med delvis återanvänt stenmaterial
efter ritningar uppgjorda av konsulent Engstedt. Muren förlades något längre norrut än
tidigare för att få ett större avstånd till träden, vars rötter skadat den tidigare muren. Från
1960-talet och framåt har nya gravplatser tagits i bruk främst i nuvarande kvarter 7 och 8 där
strukturen hela tiden varit rader av vårdar mot rygghäckar.

Under 1990-talet uppmärksammades att träden längs kyrkogårdsmuren på vissa ställen
orsakat skador på murarna. År 1992 lades ett parti av den västra muren om och vissa träd togs
bort i öster och nordost. Även år 1996 fälldes flera askar och almar på kyrkogården. Bl a
fälldes några träd vid den västra muren. En trädvårdsplan utarbetades och låg klar 2002.
Trädvårdsplanen följs nu och man återplanterar vid fällning för att föryngra kyrkogårdens
trädbestånd. År 2004 kompletterades kyrkogårdens belysning med tre lyktstolpar, alla
placerades nära kyrkan i väster och söder. År 2006 gavs tillstånd till att restaurera delar av den
södra och västra kyrkogårdsmuren samt till att lägga om ett parti av huvudgångens
kalkstensflis. Arbetet med att upprätta en digital gravkarta pågår 2006.

Historier kring många av de personer som ligger begravda på Södra Möckleby kyrkogård har
nedtecknats av lokalforskaren Gösta Wahlgren. En del av uppgifterna har skänkts till den
lokala hembygdföreningen och till Kalmar läns museum.


1641
En geometrisk karta visar kyrkogården som en kvadratisk yta
som omger kyrkan.

Före 1736
Kyrkogården utvidgades antingen i slutet av 1600-talet eller i
början av 1700-talet. En avmätningskarta från 1736 visar då en
rektangulär, stor kyrkogård.

1753
Frigelius avtecknade kyrkan och kyrkogården med klockstapel
i sydväst och med ingångar till kyrkogården i form av
stigluckor i norr och söder.

1814
En enskiftetskarta visar att bårhuset blivit uppfört i nordväst. Lantmäteriet

1851
Nytt långhus uppfördes, vilket påverkade kyrkogården. ATA

1852
Träd planterades kring kyrkogården. Sederblad/Nyström

1853
Nya, smidda grindar placerades i söder och väster. Sederblad/Nyström

1878
Plantering av träd. Sederblad/Nyström

1889
Kyrkogården ordnades med gravplatser och gångar. Sederblad/Nyström

1907
Plantering av träd. Sederblad/Nyström

1936
Utvidgning med en ny del i nordost. ATA1940
Omläggning av stora delar av kyrkogårdsmuren. ATA

1947
Man slutade att skilja på köpta och allmänna gravplatser. KLM

1949
Komminister Harald Nyström beskrev kyrkogården efter de
frågor som ställs i en enkät från stiftet.

1950-tal
Belysning monterades på kyrkogården, bårhuset byggdes om. KLM

Omkring 1960
Stora förändringsarbeten på kyrkogården med omläggning av
gravkvarter. Grusgravar såddes igen, häckar togs bort, liksom
grusgångar. Total nyanläggning av kvarter 7 och 8.

1990-tal
Omläggning av vissa delar av muren, avverkning av några av
de gamla träden.

2002
Trädvårdsplan utarbetades.

2004
Komplettering av belysning på kyrkogården. 2004

2006
Tillstånd gavs att lägga om delar av kyrkogårdsmuren i väster
och söder samt laga ett parti av kalkstensgången.

2006
Upprättande av digital kyrkogårdskarta pågår.