Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, DÖRBY KYRKA 1:1 DÖRBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Dörby kyrkogård anlades antagligen i samband med att kyrkan uppfördes på 1200-talet. Av
de äldsta delarna finns det idag inga synliga spår. En klockstapel uppfördes år 1599 utanför
kyrkogården och var en så kallad Mörestapel. Av någon anledning krävdes dock att en ny
stapel byggdes redan år1642 och denna flyttades in på kyrkogården 1658 eller 1661. Den
placerades då mittför kyrkans östra gavel. År 1796 tjärades klockstapeln om på nytt. En större
renovering genomfördes 1827.

På Rhezelius teckning från år 1634 att kyrkogården omgavs av en mur och möjligen en
stiglucka i det nordöstra hörnet. Framför kyrkan i söder har han avbildat ett antal gravvårdar.
Intill kyrkans södra långvägg men även på kyrkogården har Rhezelius återgivit, vad som ser
ut att vara, buskar, ett fåtal träd verkar också vuxit på kyrkogården.

År 1739 aktualiserade man på nytt ett gammalt ärende ”de bristfälliga kiyrkomurstycken med
första måste Repareras” de följande åren återkom klagomålen men tydligen gjordes en ny
fördelning år 1743 för år 1745. År 1747 upprepades klagomålen. Först 1758 kunde den
reparerade muren besiktigas. Man verkar nöjd men underkände och hängde ut Dansbo säteri
vars stycke saknade ”behörig vihtmening och rödfärgning”. År 1764 var lagning av muren
åter aktuell och ännu 1776 var inte muren i fullgott skick.

En byggnad uppfördes år 1747 strax nordost om kyrkan. Vad dess ursprungliga funktion var
är inte klart. Frigelius gjorde samma år en avritning av kyrkan och kyrkogården och då kan
man tydligt se huset som var uppfört vid sidan av kyrkan. Han ritade en stiglucka i det
nordöstra hörnet och en väster om kyrkan. På Frigelius teckning ser det ut som om
klockstapeln fortfarande stod utanför eller möjligen utgjorde en del av kyrkogårdsmuren.

På en lantmäterikarta från 1778 finns kyrkogården utritad med en oval form, möjligen är det
också en öppning i väster. Den första kyrkogårdens utbredning följer troligen den kulle på
vilken kyrkan och den äldsta delen av kyrkogården ligger.

Kyrkogårdsmuren lades helt om 1815. År 1879 beslöts om en ny kyrkoplanering och
huvudgångar anlades. Muren byggdes om återigen, stigluckan revs och ekstolpar till västra
och norra porten inköptes. Den norra kyrkoallén bestod under 1800-talet av popplar, men
dessa ersattes år 1896 av lindar.

Enligt ett sockenstämmoprotokoll från den 15 juni 1828 infördes ett förbud mot att djur skulle
få beta på kyrkogården, detta gällde även klockarens djur.

Under åren 1922-23 utvidgades kyrkogården med två nya kvarter norr om kyrkan. Vissa
uppgifter vill låta göra gällande att det är först då som klockstapeln hamnar inom
kyrkogården. Den skall också ha genomgått en större renovering 1921 då den omtäcktes med
ekspån. Klockstapeln tjärades på nytt år 1987. Dörby kyrkogård beskrevs år 1926 som
”kyrkogården är omgiven av präktiga inåt doserade murar och klockstapeln är stor, öppen
och svarttjärad”.

I en tidningsartikel från den 24/5 1935 står det att synemän beslutade att en del äldre järnkors
samt ett par äldre gravvårdar på gamla kyrkogården, vilka saknade ägare och som inte står på
sina ursprungliga platser skulle flyttas och placeras på nya kyrkogården på där för avsedd
plats så att den gamla kyrkogården därigenom får ett vackrare utseende. Åtgärderna utfördes
dock aldrig.

År 1950 drogs vatten fram till kyrkogården och en dränering av den nya delen av kyrkogården
gjordes. Vid samma tillfälle anlades också en parkering i norr. Året efter lades en del
gräsmattor på kyrkogården om. Vidare så sattes nytt stängsel av stenstolpar vid kyrkallén.

Stenhuset nordost om kyrkans kor byggdes ut åt nordost 1953 med en del som skulle
användas som bårhus. År 1974 var det dags för ytterligare en förändring då byggdes en del av
stenhuset om, efter förslag av Atrio arkitekter, med allmänna toaletter för kyrkogårdens
besökare och omklädningsrum för vaktmästaren.

Före 1968 gick en gång mellan kvarter 2 och 3 och gravplatserna var vända mot gången och
omgärdades av låga häckar, när den såddes igen är inte känt. På ett vykort från år 1972 syns
en del grusade gravar med låga häckar på det nya området i mitten är det gräsmatta. I slutet av
1970-talet togs enligt uppgift omgärdningar bort på kyrkans södra sida och de grusade
gravplatserna såddes igen med gräs.

Efter instruktioner av KG Petersson, Kalmar läns museum, rengjordes år 1979 16 gamla
gravvårdar, 8 av sten och 8 av järn. I ett PM kan man läsa att vårdarna som är från 1600-,
1700-, och 1800-talet föreslogs flyttas och ställas upp nordväst om kyrkan i slänten ner mot
den nya delen. Möjligen rengjordes de men de kom aldrig att samlas i slänten norr om kyrkan
vid det här tillfället.

En fastighetsreglering görs, enligt lantmäteriet, år 1985 mellan Kyrkogården 1:1 och Dörby
1:1 och Dörby s:6, troligen är det mark i det sydvästra hörnet precis utanför kyrkogårdsmuren.
Här uppfördes tre träbyggnader som innehåller förråd, garage och personalutrymmen. Dessa
ritades av Evald Jonnergård, Atrio Arkitekter. Samma år gjordes delar av stenhuset om till
samlingsrum in för till exempel bröllop och dop.

År 1986 insändes förfrågan till museet om eventuella åtgärder på äldre järnvårdar och
gravvårdar. Vårdarna gjordes i ordning och ställdes nu upp på den tidigare föreslagna platsen i
slänten ner mot kvarter 6, nordväst om kyrkan.

En minneslund invigdes år 1988. Den iordningställdes i västra delen av den parkyta som utgör
en del av den nya delen. Minneslunden ritades av Harry Kolsby.

Församlingen ansökte år 1996 om att få ta bort buxbomshäckar och så in gravplatser norr om
kyrkan i kvarter 5 och 6. Detta avslogs av Länsstyrelsen. Församlingen fick istället tillstånd
till att ersätta utgångna buxbomshäckar närmast kyrkan och utföra plantering på nya
kyrkogården enligt förslag. De fick också tillstånd till nyplantering av träd samt byte av en del
buskar.

År 1999 tjärades klockstapeln på nytt och året efter var det tid för kyrkan och stenboden.
Förändringar av bårhuset gjordes även 2001 och då sattes bland annat en kylanläggning in så
att man fick ett modernt bårhus.

Under detta år, 2006, har församlingen fått tillstånd att göra en ombyggnad av befintlig
minneslund samt att anlägga en askgravlund. Förslag har utarbetats av Peter Bergholm,
Outside. Minneslunden skall få ny markbeläggning och nya planteringar. En mur att sitta på
samt en grusyta och en mur för plats för blommor och ljus skall ställas i ordning.


ARKIV OCH LITTERATUR
Antikvariskt Topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet
Kalmar läns museums topografiska arkiv
Lantmäteriet
Blomqvist- Linér, Siv. By och bygd i Dörby Kläckeberga hembygdsförening del III. Kalmar
1989
Erixon, Sigurd. Sveriges bebyggelse. Landsbyggden. Kalmar län III. Uddevalla
Hammar, Kjell. Kyrkotukt, Bänkerum och förfallen kyrkomur. By och bygd i Dörby-
Kläckeberga del IV. Kalmar 2002
Hammarskiöld, Hans mfl, Minnets stigar – en resa bland svenska kyrkogårdar. Stockholm
2001
Hammarskjöld, Britt-Marie, Ett läns utveckling-Kulturminnesvårdsprogram för Kalmar län.
Etapp 1, Översikt. Kalmar 1985
Rahmqvist, Sigurd (red), Det medeltida Sverige, Bd 4, Småland 4, Stockholm 1999
Svenskt konstnärs lexikon. Del IVMalmö 1961
Ullén, Marian, Medeltida träkyrkor, 1 Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland.
Stockholm 1983
Åhman, Erik. Stiftskansler Sebastian von Moltzer. Kalmar Nations skriftserie XXXV. Kalmar
1959
Muntliga uppgifter kyrkvaktmästare Jan Evert Pettersson