Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Högsby kn, FAGERHULT 34:1 FAGERHULTS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den äldsta kända kyrkogården i Fagerhult låg på nuvarande kyrkogårdens norr del.
Sockenstämmoprotokollen berättar bland annat om frågor som berörde kyrkogården. En
genomgång av detta källmaterial har gjorts av Peter Bexell.
Den äldsta kyrkogården omgärdades av en stenmur som enligt protokollen byggdes om 1780.
I början av 1800-talet ökade antalet innevånare i socknen. En första åtgärd för att möta detta
var att börja begrava de döda på linje vilket man ska ha börjat med 1814. Det var dock
fortfarande trångt. På 1830-talet grävdes gravarna om vart åttonde år eftersom det bara fanns
ca 300 gravplatser. En utvidgning av kyrkogården behövdes. Den genomfördes 1832-33. Man
började då för första gången att begrava på norra sidan av kyrkan. I samband med arbetena
togs stigluckorna bort, okänt hur många, och ersattes av stolpar och träportar som målats i
svart och guldgult med dekor av gröna löv. Portstolparna ska ha varit lika dem som ännu finns
vid Fagerhults gård. Ytterligare en stor förändring på kyrkogården genomfördes under 1832-
33. Prosten Wagnelius hade 1787 låtit bygga ett gravkor tillsammans med sin måg, kapten
Axel Rotlieb. Det ska ha legat i kyrkogårdsmurens södra del mittemot den västra ingången till
gamla kyrkan. Gravkoret ska ha varit byggt av sten med en rappad fasad. Detta gravkor revs
1832 p.g.a. förfall och kistorna gravsattes på kyrkogården. Två år senare, 1834,
kompletterades kyrkogårdens omgärdning med träd som planterades på kyrkvallen.

Under andra halvan av 1800-talet ska det ha funnits två ingångar till kyrkogården varav den
ena motsvarar den norra ingången på kyrkogården idag. Möjligen är det de portar som syns på
ett fotografi från 1894 där vita portstolpar anas i kyrkogårdens norra mur. År 1849-50 ersattes
träportarna i denna ingång med järngrindar som tillverkats av Nils Peter Johansson. Troligen
ritades grindarna av kyrkoherde Löfgren. På ytterligare ett fotografi, sannolikt från senare
hälften av 1800-talet, syns den gamla kyrkan från nordost. I norra muren syns två vitmålade
grindstolpar med tälttak och knopp. Platsen för grinden är sannolikt samma som idag. På
fotografiet syns också klockstapeln öster om kyrkan.
Den äldsta bilden av kyrkan och kyrkogården som finns i museets samlingar är tagen på 1880-
talet. Den visar kyrkan från sydost. Söder och öster om kyrkan finns en mängd av trävårdar.
En bit av kyrkogårdsmuren som syns på bilden är byggd av kanthuggen sten och kallmurad.
Ytterligare en bild av okänt datum visar den gamla kyrkan från söder. Flera stora lövträd står
framför kyrkan. Det myller av gravvårdar som man kunde se på bilden från 1880-talet syns
inte här. Endast ett fåtal mera påkostade gravvårdar syns på bilden. Nästa bild är tagen någon
gång i perioden mellan 1894 och 1901 eftersom både den nya och den gamla kyrkan syns på
bilden. På området mellan de båda byggnaderna, norr om nya kyrkan, syns en mängd
gravvårdar varav flertalet förefaller vara av trä. Trävårdar var vanliga på Fagerhults kyrkogård
fram till början av 1900-talet. Många av dem tillverkades lokalt av en man som kallades
Nicke i Klo och ska därför ha fått ett för trakten särpräglat utseende. Inga trävårdar finns idag
bevarade.
I samband med arbetet med den nya kyrkan utvidgades kyrkogården. Det innebar en
utvidgning i söder av den gamla kyrkogården. Man iordningställde även mark söder om den
nya kyrkan för gravplatser. Marken tillhörde kyrkoherdebostället. Området beskrivs på en
karta från 1893 i lantmäteriets arkiv som åker men med flera stenrör och berghäller. Området
omfattade 4240 kvadratmeter. När man rev den gamla sakristian 1904 användes stenen från
denna till att bygga en ny kyrkogårdsmur kring den nya delen. Nya ingångar markerades av
portstolpar från 1904 och 1905.
I museets samlingar finns serier med flygfotografier. Det äldsta flygfotot över Fagerhult är
från 1935. Det visar den nya kyrkan från söder. Det förefaller som att det främst är
kyrkogårdsområdet norr om kyrkan som används. Gravplatserna ligger här väldigt tätt och
många av dem förefaller vara belagda med grus och omgärdade på olika sätt.
År 1949 gjordes en enkätundersökning på initiativ av Växjö stift. Församlingarna fick svara
på några få frågor om sina kyrkogårdar. Svaren från Fagerhults församling berättar något om
hur kyrkogården då var planerad. Kyrkoherden August Egberg berättar i sina svar att
kyrkogården inte var planterad med träd eller häckar. Gravkullar förekom inte utan
gravplatserna var utslätade. För gravvårdarnas höjd hade man som regel att de inte fick
överstiga 125 cm höjd. När det gäller inskriptioner på gravstenar berättar Egberg att de oftast
anger information om den avlidnes födelse- och dödsår men inte gårdsnamn.
Nästa flygfotografi är från 1950 och visar kyrkan och kyrkogården från sydväst. Stora lövträd
skymmer det mesta av området norr om kyrkan men bilden ger ett något mer ordnat intryck
än bilden från 1935. Hela området sydväst om kyrkan är nu belagt med linjegravar. Områden
söder om kyrkan har ännu inte tagits i bruk. På bilden från 1935 avgränsas kyrkogården i
söder av stängsel. Nu avgränsades kyrkogården istället av en häck.

Under 1950-talet genomförs flera stora förändringar på kyrkogården. År 1953 byggdes en helt
ny mur i söder. Samma år stod ett bårhus, uppfört i trä, klart. Fram till 1895 hade ett bårhus
funnits intill den gamla kyrkan. Det revs och därefter utnyttjades ett hus bakom Välengården
som bårhus. Det nya bårhuset på kyrkogården ritades av arkitekt Gräft och byggdes av
byggmästare Oscar Helgee, Alsterbro. Därefter påbörjade arbetet med att bygga om muren i
väster och norr. Dels var muren förfallen och dels behövde landsvägen breddas. När detta
arbete var avslutat påbörjades det största av 1950-talets arbeten. År 1956 gjordes en
omläggning av kyrkogården efter förslag av trädgårdsarkitekt Harry Kolsby. I samband med
denna omläggning ska grusbelagda gravplatser ha såtts in och omgärdningar tagits bort. Ett
flygfotografi finns från 1957 som visar kyrkan och kyrkogården från sydväst. Fortfarande
skymmer stora träd det mesta av kyrkogården norr om kyrkan men man kan ändå ana en
förändring. På bilden förefaller alla gravar stå i grus men det beror förmodligen på att gräset
ännu inte tagit sig. Omgärdningarna är borta. Söder om kyrkan har gångar anlagts i områdena
och eventuellt har den västra delen tagits i bruk. Även linjegravsområdet sydväst om kyrkan
är nu till största delen täckt av gräs. Endast ett fåtal fläckar med öppen jord finns kvar. Under
1950-talet asfalterades alla gångarna. 1991 asfalterades de också om.
Trädgårdsarkitekt Harry Kolsby fick i uppdrag att planera nästa utvidgning. Planerna på en ny
del av kyrkogården påbörjades år 1971 och omfattade ett område öster om de äldre delarna. I
södra delen av området går berget i dagen och där skapades 76 stycken urngravplatser. Utöver
det skulle området rymma 213 kistgravplatser. På området skulle häckoxbär, lindar, berberis
och ölandstok planteras. Utvidgningen genomfördes dock av olika skäl inte förrän 1993. Då
togs de gamla planerna fram och uppdaterades. Bland annat tillkom en minneslund.
I samband med kyrkans renovering och handikappsanpassning i början av 1990-talet
planterades buskar i anslutning till vapenhuset. Den södra kyrkogårdsmuren restaurerades
1999.