Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, BINNEBERG 11:1 BINNEBERGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BINNEBERG

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 136, år 1900: 142, år 1995: 95

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en moränhöjd i odlingsbygden längs Ösans dalgång och Billingens nordostsluttning. Det är endast 1,6 km till kyrkan i Horn. Till kyrkomiljön hör skola, prästgård samt tingshus med gästgiveri. Inlandsisens rörelser har avsatt tydliga spår norr om kyrkbyn där ett område med ändmoräner utbreder sig. Socknen är fornlämningstät och visar drag av ett äldre odlingslandskap. Binneberg ligger på Vadsboslätten, norr om Skövde och ingår i större ett riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den lilla, murade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti och vidbyggd sakristia på nordsidan; över långhusets västgavel rider ett trätorn. Enligt avbildning i Peringskiölds Monumenta hade den äldsta stenkyrkan, sannolikt uppförd under 1100- eller tidigt 1200-tal, ursprungligen ett smalare absidkor. Kyrkan var vid tiden för avbildningen redan förlängd i väster samt hade ett timrat vapenhus i söder (vapenhuset senare rivet). Det nuvarande korpartiet tillkom vid en ombyggnad 1733. Sannolikt tillbyggdes också sakristian då.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Gaveltornet av 1700-talstyp har vitmålad brädfodring och kröns av karnisformad huv med sluten lanternin. Ingång i väster. Det senare tillkomna korpartiet är invändigt något bredare än det medeltida långhuset. Kyrkorummet täcks av ett plant, vitmålat brädtak. Vid kyrkans restaurering 1915, efter förslag av arkitekt Anders Roland, framtogs 1600-talsmålningar av den s. k. Läcköskolan på långhusets norra och södra innerväggar, bestående av kraftig akantusornamentik och figurativa framställningar, däribland bröllopet i Kana. Även altartavla och predikstol är 1600-talsarbeten (predikstolens har årtalet 1658 på bokbrädet). Bänkinredning från 1915.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.