Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, VALBO-RYRS BACKA 1:33 VALBO-RYRS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Uppgifter sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000:

FÖRSAMLING 1995: VALBO-RYR
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 608, år 1900: 748, år 1995: 304

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i de södra dalbygderna i den sydvästligaste delen av Dalsland. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1902-03, ca 200 meter öster om den gamla kyrkplatsen. Den gamla kyrkan var belägen i närheten av Ryrs säteri. Den nuvarande kyrkan ligger på krönet av en kulle, strax intill ett skogsklätt bergsmassiv.

RASERAD KYRKA / RUIN - belägen på annan plats (VALBO-RYRS KYRKPLATS). I: En träkyrka fanns troligen under medeltiden. Ersatt med ny kyrka, sannolikt på samma plats. II: Ny träkyrka uppfördes 1742 med rektangulärt långhus och tresidigt avslutat korparti. Den hade sakristia i öster samt vapenhus i söder, av okänd ålder. Inredningen hade, enligt äldre beskrivning; "tydligen tillkommit före hyfvelåldern ty ingenting är släthyflat. Bänkar, altare, altarring, predikstol, (&) är blott tillyxat och i senare tider bestruket med tunn hvitgrå färg." Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Den nuvarande, murade kyrkan uppfördes 1902-03, efter ritningar av arkitekt Hjalmar Cornielsen och består av ett rektangulärt långhus, ett smalare och tresidigt avslutat kor, en sakristia vid långhusets sydsida och ett sidoställt torn i norr.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den nygotiska exteriören, med sina spetsbågiga muröppningar och strävpelare är i stort sett uppförd efter ritningarna. Det nu vitputsade murverket avsågs ursprungligen vara blottat. Korkyrkans sadeltak, valmat över korets östmur, erhöll befintlig plåttäckning under 1980-tal; tornet kröns av en hög spira. Ingångar via tornets bottenvåning samt i västgaveln. Det vitputsade kyrkorummets täcks av ett vinklat innertak med blottad takstolskonstruktion. Den fasta inredningen är i huvudsak samtida med byggnadens uppförande. Ursprunglig orgelläktare på långhusets nordsida, buren av konsoler; orgeln flyttades 1936 till långhusets västra del. Altaruppsatsen härrör från 1747.