Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, SVARTEBORG 2:1 SVARTEBORGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: SVARTEBORG
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1883, år 1900: 2484, år 1995: 2918

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Aspång troligen införlivad under medeltiden. Tose införlivad under 1500-talet.

LÄGE OCH OMGIVNING - Medeltidskyrkan var invigd åt jungfru Maria och fungerade som en av landskapets s.k. fylkeskyrkor. Kyrkan är högt belägen på ett impediment i odlingslandskapet ca 1 km söder om Aspen. Kyrkan omges av by- och senare villabebyggelse. Strax nordväst om kyrkan återfinns en redskapsbod (f.d. kyrkstall) som flyttats från den ursprungliga platsen, där parkeringen nu finns. Prästgården ligger enskilt en knapp km sydväst om kyrkan och har stora sammanhängande ägor. Socknen består av stora öppna odlingmarker i dalgångarna omgivna av kuperade skogsmarker. Svarteborg ligger ca 38 km nordväst om Uddevalla.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti samt sakristia i norr; i väster ett torn av trä. Sannolikt ingår ännu delar av en medeltidskyrka i långhusets västra del. Vid en ombyggnad 1708 erhöll kyrkan det befintliga korpartiet av långhusets bredd. 1757 byggdes trätornet i väster. Sakristian inrymdes från början bakom altaret, från 1906 och en tid framåt bakom en skärm vid predikstolen. 1937-38 byggdes den nuvarande sakristian intill korpartiets nordmur.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriören har karaktär av 1700-tal. Långhuset täcks med ett sadeltak, valmat över det tresidiga korpartiet. Tornets översta våning utgörs av en liten lanternin med spira. Kyrkans huvudingång är förlagd till tornets västra vägg och leder in till vapenhuset. Ytterligare en ingång finns i korets sydmur, rundbågig liksom de höga fönsteröppningarna. Långhuset täcks av ett flackt tunnvalv, koret av ett hjälmvalv. Kyrkorummets tak är helt täckt med målningar från 1727 i lysande barock. Flertalet av dem, bl a de i koret, är utförda av Christian von Schönfeldt. Bland medhjälparna märks sonen Jacob. Samma år har Christian von Schönfeldt även målat om den praktfulla altaruppsatsen, enligt traditionen ett krigsbyte från 30-åriga kriget. Han har dessutom målat predikstolen detta år. Predikstolen snidades kring 1600-talets mitt. Underredet är yngre, tillverkat 1904. Till verken av Christian von Schönfeldt hör också målningarna på barriären till läktaren i väster, utförda samma år som hans övriga arbeten i Svarteborgs kyrka, samt oljemålningar från korbänkar (se nedan). En omfattande restaurering utfördes 1906 under ledning av arkitekt Erik Lallerstedt. Då flyttades sakristian, se ovan, från sin plats i öster till ett utrymme vid predikstolen. Den nuvarande öppna bänkinredningen byggdes. Restaureringen, som enligt nutida uppfattning utfördes tämligen hårdhänt, omfattade bl a att takmålningarna delvis övermålades. I koret utfördes grävningar för värmeinstallation. Senare större restaureringar har främst koncentrerats på takmålningarna. Det gäller åtgärder 1938 under ledning av arkitekt Gustaf Ljunggren, då även sakristian byggdes i norr, som ovan nämnts, samt 1977. Vid båda dessa tillfällen har även altaruppsats och predikstol konserverats.

Dopfunt med cuppa av trä, ev 1800-talets början; fot av sten, möjligen medeltida. Nio oljemålningar från korbänkar, samtliga utom en målade av Christian von Schönfeldt 1727. Förvaras separat. Dopaltartavla, 1800-talets början.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.