Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, HEDE KYRKA 1:1 HEDE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: HEDE
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 865, år 1900: 1250, år 1995: 478

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen öster om villabebyggelsen i Fisketorp på ett högt impediment i odlingsmarken. Läget är centralt i dalgången som följer Tvetälven norrut mot Hajum. Pastorsexpeditionen återfinns ca 800 m sydväst om kyrkan. Socknen består av öppen odlingsmark i dalgången kring Hede kyrka, i övrigt främst kuperade skogsmarker samt myrmarker. Hede ligger ca 30 km nordväst om Uddevalla.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrka, sannolikt av trä, men i övrigt okänd utformning. Enligt inventeringsprotokollet 1830 (ATA) skall kyrkan ha ombyggts 1702. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes, troligen på samma plats.

II: Enligt en mot inventeringsprotokollet stridande uppgift omtalas en nybyggnad i trä 1727. Kyrkan var försedd med torn vid västgaveln. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes, troligen på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Den nuvarande träkyrkan är uppförd 1887 efter ritningar av arkitekt Herman Holmgren. Kyrkan har korsformad plan med utbyggd, polygonal sakristia i öster och ett smalare torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har sadeltak. I väster reser sig ett torn med spira. Tornets bottenplan fungerar som vapenhus med ingång i väster. Ytterligare ingångar för menigheten finns i mittpartiet av korsarmarnas gavlar i norr respektive söder. En omfattande restaurering 1939-40 under ledning av arkitekt Gustaf Ljungman gav den från början rödmålade, nyklassiska exteriören sin nuvarande karaktär. Väggarna kläddes med stående panel som färgades rödrosa. Fönstren ombyggdes. Glasmålningar insattes i korets sidofönster. Spiran erhöll barockform med karnisformad nederdel. Sedan 1947 är exteriören dock vitmålad. Interiören har förändrats etappvis. Kyrkorummet med väggar klädda med ursprunglig pärlspont täcks av ett tredingstak med konsoler. 1932-33 genomgick kyrkan en invändig restaurering efter förslag av arkitekt Erik Friberg varvid tak och väggar marmorerades, senare övermålade. 1933 insattes altaruppsatsen och predikstolen från den äldre kyrkan. Altartavlan är utförd av Jonas Alstedt 1755. Den består av en oljemålning med profilerat ramverk med spetsgavel. Predikstolen i barock härrör från 16- eller 1700-talet. Bänkinredningen är öppen och härrör liksom läktaren i väster från kyrkans byggnadstid. Barriären pryds av apostlabilder från 1700-talet. De uppsattes på sin nuvarande plats 1962, efter förslag av arkitekt Stig Wallin.

Dopfunt av täljsten, i tre delar, med uttömningshål. Utförd under 1200-talet av den s k knippekolonnmästaren.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.