Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, SANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 SANDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Prästgården sydost om Sanda kyrka härrör till stor del från medeltiden. Sockenmagasinet vid kyrkogårdens norra mur är från 1795. Den medeltida stenkyrkan består av ett tvåskeppigt långhus, smalare rakslutet kor med sakristia i norr, samt ett västtorn. Tornet är äldst; det uppfördes vid mitten av 1200-talet till en tidigare mindre kyrka. Omkring 1300 byggdes det nuvarande långhuset, och vid 1300-talets mitt tillkom koret med sakristian. Kvaderstenar från den gamla kyrkan återfinns inmurade i långhusets sydfasad; deras huggna dekor har drag av vikingatida rankornamentik. Långhusets rikt utformade sydportal flyttades till koret då detta uppfördes, härmed blev tornets sydportal huvudingång till kyrkan. Tornets nordportal har en enkel rundvälvd utformning. Kyrkan täcks av sadeltak, långhuset är högre än koret. De smala, spetsbågiga fönsteröppningarna är ursprungliga. Tornet har kolonnettförsedda ljudgluggar och kröns av en spira. Långhuset täcks invändigt av sex tältvalv, vilka stöds av två kolonner med baser och kapitäl från det gamla långhuset. Spetsbågiga, vida muröppningar sammanbinder långhuset med tornrum och kor. Koret täcks av två tältvalv; ovanliga är gördelbågens pilastrar samt den profilerade omramningen kring östväggens trefönstergrupp. Kalkmålningar finns från 1200-, 1300- och 1400-talen. Restaureringar har genomförts 1927-28 (arkitekt Anders Roland) och 1956 (arkitekt Olle Karth).

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.