Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1 MARTEBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den medeltida kalkstenskyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, smalt västtorn, sakristia på korets nordsida samt en bönekammare i sydvästra hörnet. Tornet, som är oproportionerligt litet jämfört med långhuset, kvarstår från en romansk kyrka. Under 1300-talet uppfördes det befintliga långhuset med kor och sakristia, samt bönekammaren (med hagioskop). Sakristian tillbyggdes med ett magasin i början av 1800-talet. De putsade fasaderna pryds av hörnkedjor, och de spetsbågiga fönstren har huggna omfattningar. Tornet, som har rundbågiga, kolonnettförsedda ljudgluggar, kröns av en åttkantig spira. Av särskilt intresse är kyrkans tre gotiska portaler (två i söder och en på norra sidan) med sina rikt skulpterade kapitälband som berättar Kristi levnadshistoria. Figurskulpturerna härstammar troligen från den anonyme stenmästaren "Egypticus" verkstad, 1300-talets förra hälft. Det enskeppiga långhuset täcks invändigt av två kryssvalv. En vid spetsbågig muröppning leder till koret, som också kröns av ett kryssvalv. Två spetsbågsfönster lyser upp koret (i öster och söder) medan långhuset endast har ett sydfönster. Vid arkitekt Åke Pornes restaurering 1971-72 framtogs kalkmålningar från 1300-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.