Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 HOGRÄN KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Hogrän kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Äldst av kyrkans olika delar är tornet, vilket uppfördes omkring år 1200 som ett komplement till en liten romansk stenkyrka från 1100-talets senare del. Grunden till den påträffades inuti den nuvarande kyrkan vid den senaste restaureringen på 1950-talet. Den romanska kyrkan var prydd med fasadreliefer, av vilka några återanvändes omkring år 1300 när det nuvarande långhuset och koret med sakristian uppfördes. Långhuset är enskeppigt och ett av Gotlands största av detta slag.

Av mer betydelsefulla förändringar sedan medeltiden kan nämnas förhöjningen av tornmurarna och en ny tornhuv på 1780-talet, samt sänkningen av taken över kor och långhus på 1840-talet. Vid det senare tillfället byttes brädtaken ut mot tegeltak.