Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hjo kn, KORSBERGA 1:24 M.FL. KORSBERGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KORSBERGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 716, 1900: 1184, 1995: 530

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger med prästgården i utkant av tätorten i ett småkulligt moränstråk - "Korsberga kullar" - väster om Hökensås, och mellan Yan och Lillån. Korsberga
ligger ca 10 km väster om Hjo.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Träkyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korparti i öster och ett vapenhus i väster. På korpartiets norra sida finns en sakristia av sten. I: Enligt avbildning i Peringskiölds Monumenta fanns i Korsberga en träkyrka med salformad plan, troligtvis av medeltida ursprung. Under senmedeltiden uppfördes intill träkyrkan en murad sakristia, som fortfarande står kvar. Den medeltida sakristian är tunnvälvd och har 1400-talsmålningar, attribuerade till mäster Amund, på såväl väggar som valv. Vid tiden för avbildningen i Monumenta fanns på långhusets sydsida ett timrat vapenhus och strax öster därom ytterligare en tillbyggnad, av okänd funktion. Riven, förutom sakristian. II: Den nuvarande kyrkans uppfördes 1696, intill föregångarens kvarstående sakristia. Kyrkans vidare byggnadshistoria är inte helt känd. Av allt att döma ombyggdes kyrkan redan under 1700-talet, men på vilket sätt är inte känt. Vapenhuset uppfördes 1808, men ersatte då en äldre tillbyggnad med samma funktion.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans timrade stomme är till det yttre brädfodrad och vitmålad, medan sakristians murverk är vitputsat. Långhuset täcks av ett brant sadeltak, valmat över såväl väst- som östgaveln. Stora, rundbågiga fönsteröppningar. Ingång via vapenhuset; en dörröppning på långhusets sydsida igensattes vid restaureringen 1949-50, efter förslag av arkitekt Axel Forssén. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med något indraget anfang. Interiören fick sin nuvarande färgsättning 1950, vilken påbättrades vid en omfattande restaurering 1989-90. Altaruppsatsen skänktes 1716 av "Herr Majoren Wälborne Hr Bengt Liljehööks Enkefru den Wälborna Fr Brita Hårdh", predikstolen 1712 av överste Sten Tranhielm och hans maka Christina Papegoja. Sluten bänkinredning.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.