Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, HOV 4:22 M.FL. HOVS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Forts. på historik för kyrka.
1958 installerades elvärme. I samband med underhållsarbete 1961 såsom viss målning och putsning föreslogs att trävapenhuset också skulle putsas, men det avstyrdes eftersom det inte ansågs tillhöra den gamla kyrkan. Rödfärgning likt klockstapeln påbjöds istället. 1971 fick kyrkan en ny altartavla målad av syster Marianne Nordström i Alsike kloster i Knivsta. Den gamla kunde "icke i sig tillmätas något framträdande konst- eller kulturhistoriskt värde och kan knappast heller anses vara av central betydelse för kyrkorummets karaktär" menade Riksantikvarieämbetet. Den nya tavlan var uppbyggd kring ett kors med åtta ikoner föreställande saligprisningarna jämte motiv från både Gamla och nya testamentet. Ikonerna placerades så att de inte kom att bilda en platt yta. Ämbetet menade att korväggen skulle må väl av den oregelbundna formen och att tavlan skulle samla upp kyrkans långdragna linjer. Tekniken med temperamålning på trä var dessutom medeltida. Förslag till en ny orgel från Smedmans orgelbyggeri AB godkändes 1972. Sommaren 1975 utfördes en yttre renovering efter ett förslag från 1960-talet.
1993 gjordes ett renoveringsförslag av arkitekt Alf Cederberg. Det utvändiga arbetet med omputsning och avfärgning, ommålning av fasadpanel och reparation av yttertaken med delvis byte av taktegel påbörjades i augusti 1994. Renoveringen fortsatte under 1995 invändigt med bland annat omputsning och ommålning av kyrkorummet, byte av vapenhusets ytskikt på väggar och tak samt konservering av predikstolen, den gamla altartavlan och taklisten. Tillstånd erhölls 1994 att skaffa nya ytterdörrar och fönster lika befintliga, men pengabrist gjorde att dörrarna byttes vid okänd senare tidpunkt och fönstren är ännu desamma. Främre bänkraden skulle också få lov att avlägsnas då det är trångt vid begravningar, men så verkar ej ha skett.
Hösten 1994 gjordes en murverksdokumentation i samband med omputsningen. Den daterade kyrkan till 1100-talet med rektangulärt långhus, 10,5 meter långt och drygt 7 meter brett med mindre absidförsett kor. Murarna är av tuktad gråsten och kalksten av litet format i tunna skift och rikligt med bruk. Kalksten utgör avjämningsskift och markerad sockel saknas. I långhusets sydvästra hörn, cirka 2,5 meter från gaveln, fanns en portal av enkelt utförande utan särskild omfattning. Öppningen var en meter bred och minst 2,5 meter hög. Ingen nordportal eller målningar uppdagades. Långhuset hade åtminstone ett sydfönster högt placerat under takfoten. Triumfbågens bredd var cirka 3 meter. Förändringen av långhusets östra del samt koret skedde enligt rapporten samtidigt, alltså på 1840-talet.