Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 65:1 GÖTEBORGS DOMKYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
I den stadsplan som upprättades för Göteborg vid grundläggningen av staden reserverades en större tomt för stadens kyrka. Kvarteret delades upp så att en mindre del mot väster blev en skoltomt medan resten användes för kyrka och kyrkogård. Det har funnits en kyrkobyggnad på platsen sedan år 1621. Från mitten av 1600-talet användes kyrkoplanen som begravningsplats, men området utnyttjades också som betesplats för boskap. Efter den stora stadsbranden år 1721 planterades domkyrkoplanen med träd och fick därigenom parkkaraktär med en omgärdande kyrkomur av tegel. I muren fanns fem stigportar som var byggda av klinkers och täckta med blytak. Tre av dessa finns bevarade på Stampens kyrkogård. År 1789 invigdes en s.k. murfontän (senare domkyrkobrunnen) i den södra delen av domkyrkomuren. Fontänen var ett tappningsställe för friskt vatten. År 1816 uppfördes en liten brunnsbyggnad i sten.

Efter stadsbranden år 1802 beslutades att flytta begravningsplatsen till Stampen. Under det följande decenniet omvandlades den gamla kyrkogården på domkyrkoplanen till en torgliknande plats. År 1822 stenlades området öster om kyrkan, i anslutning till Korsgatan, och två år senare revs gymnasiebyggnaden vid Västra Hamngatan. År 1860 förvandlades Domkyrkoplanen till en kyrkopark med gräsmattor, växter och stora träd som kringgärdades av ett gjutjärnsstaket utformat av arkitekt Adolf Edelsvärd. År 1967 flyttades domkyrkobrunnen från sin ursprungliga plats vid Kungsgatan till Västra Hamngatan.