Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1 ALSKOG KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Alskog kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Även stigluckan i den östra kyrkogårdsmuren är av medeltida ursprung.
Redan på 1100-talet fanns här troligen en träkyrka, varav några plankor återanvänts i tornet. Träkyrkan avlöstes vid decennierna kring sekelskiftet 1200 av en tornlös, romansk stenkyrka, vars absidkor i sin tur revs hundra år senare när det nuvarande koret med sakristian byggdes. En portal och ett par fönsteromfattningar därifrån har återanvänts i dagens kyrka, vars äldsta del således är det kvarvarande romanska långhuset, uppfört i början av 1200-talet. Tornet kom till ett par decennier senare, och samtidigt välvdes långhuset. Omkring år 1300, då koret byggdes, revs långhusets valv och ersattes av ett plant trätak.
Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör. På 1860-talet förstorades långhusets fönster. Under en period från 1760-talet och fram till 1953 hade långhuset tegeltak. I övrigt har kyrkans tak – liksom de är idag – varit täckta med falar (bräder).
De senaste restaureringarna
En ut- och invändiga restaureringen företogs 1964-65 då bl.a. takkonstruktionerna reparerades och yttertaken lades om (faltaket på koret dock omlagt redan 1953) och fasaderna putsades och vitkalkades.
Den senaste utvändiga restaureringen genomfördes 2002-03 efter förslag av arkitekt Jan Utas. Arbetena omfattade främst takreparationer på långhus och sakristia, putslagningar och kalkning av fasaderna. Inspektionsbryggor byggdes på vindarna och dess belysning kompletterades. Även stigluckan renoverades.