Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, KUNGSHUSBY 12:1 KUNGS-HUSBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kungs-Husby kyrka är en rektangulär salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Den byggdes under första hälften av 1300-talet som en salkyrka med sakristia i norr och var från början försedd med ett högt trävalv. Kyrkans östra del har bevarat sina gotiska takstolar på vilka spår av trävalvet kan ses. På 1400-talet försågs kyrkan med tegelvalv och interiören dekorerades i sin helhet med kalkmålningar. Samtidigt byggdes vapenhuset i söder. På 1750-talet förlängdes långhuset med en travé åt väster. Tillbyggnaden försågs med ett kryssribbvalv lika de medeltida valven. På 1700-talet förstorades även fönstren och mot norr togs nya fönster upp. På tidstypiskt vis vitkalkades även hela interiören.

Kyrkogården omges av en kallmurad gråstensmur. Det finns två stigluckor, en större i öster och en mindre i kyrkogårdens nordvästra hörn. Deras ålder är okänd. Stigluckorna är putsade lika kyrkan och försedda med tjärade spån- respektive brädtak och panelade dörrar. Kyrkogården är även försedd med en trädkrans av lövträd av varierande ålder och storlek. Av äldre fotografier att döma har trädbeståndet på kyrkogården gallrats hårt.

Klockstapeln är belägen i nordöstra hörnet av kyrkogården. Den byggdes 1774 och ersatte då en äldre stapel från 1647. Klockstapeln har slutna, brädklädda väggar och två utvändiga diagonalsträvor och ett spånklätt tak med svängd profil som kröns av en liten huv.