Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, FRÖSLUNDA 4:1 FRÖSLUNDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Fröslunda lilla medeltidskyrka ligger ungefär en och en halv mil nordost om Enköping, på en skogbeväxt sluttning omgiven av ett kuperat slättlandskap.

Kyrkan är byggd av putsad natursten med tegel i gavlarnas rösten och består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat, fullbrett kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i söder ett vapenhus. Kyrkorummets och sakristians gavlar pryds av blinderingar. Ingången är förlagd till vapenhusets sydmur.

Troligen uppfördes kyrkan i slutet av 1400-talet. Vapenhuset tillfogades något senare, i början av följande sekel. Kyrkorummet har haft medeltida kryssvalv av tegel. Sannolikt har dagens kyrka haft en föregångare eftersom flera inventarier i kyrkan är från äldre medeltid. Kyrkan är uppförd på moränmark med besvärliga grundförhållanden vilket orsakar sprickbildningar i murarna och upprepade restaureringar. 1816 måste sålunda tegelvalven rivas och ersättas av ett tunnvalv i trä. 1907 revs korets sydöstra hörn, grunden förstärktes och murarna återuppbyggdes i tegel.

Idag präglas kyrkans exteriör av medeltiden medan interiören är uppblandad framförallt med en fast inredning från 1700-talet. Framför östmuren står en tidsenlig altarpredikstol från 1762 i rokoko. Läktaren i väster, ombyggdes 1819. Då fick församlingen sin första orgel. Delar av fasad härstammar från 1500-talet. Den slutna bänkinredningen snidades 1761, men förändrades något på 1930-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996-1999