Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, INHOLM 4:1 BJÄRTRÅ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BJÄRTRÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 943, år 1900: 4426, år 1995: 1816

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på den nordöstra sidan av Ångermanälvens mynningsområde. Ruinen av den medeltida kyrkan ligger i byn Nässom ca en km norr om den befintliga kyrkan, högre upp i odlingsbygden. Inom fastigheten Kungsgården, två km nordväst om den medeltida kyrkplatsen, har bebyggelselämningar grävts ut som förmodas vara en medeltida försvarsanläggning, Bjärtrå skans. Den befintliga kyrkan ligger i utkanten av tätortsbebyggelsen i odlingsmark som sluttar ned mot Strinnefjärden. I kyrkans närhet finns ett modernt församlingshem samt kyrkstallar från 1800-talet. Prästgården ligger ett stycke norr om kyrkan, ungefär halvvägs mellan den nya och den gamla kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Ruinen efter den medeltida sockenkyrkan frilades 1931-33. Kyrkan var rektangulär, hade två fönster samt vapenhus i söder och i norr en sakristia. Kyrkogården omgavs av en täckt bogårdsmur med en ännu bevarad stiglucka i söder. Övergiven i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Stenkyrka byggd 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, delvis efter ritningar av Samuel Enander. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med torn i väster. Vid en restaurering 1907, av arkitekt Albert Thurdin efter förslag av Agi Lindegren, genombröts östra väggen och sakristian blev kor, samtidigt som den nuvarande sakristian byggdes vilken ligger norr om koret.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är vitputsad under plåttäckta takfall. Tornet har en korskrönt lanternin av trä. Ingångar finns i väster och på södra långsidan (en ingång i norr sattes igen 1907). Kyrkorummet täcks av ett blåmålat tunnvalv. Altaranordning, predikstol, orgelfasad och läktarbröstning utfördes 1846-48 av Olof Hofrén tillsammans med Nils Gärdin från Jämtland. Den nuvarande orgelfasaden är från 1870. Bänkinredningen har varit öppen sedan 1907. Vid restaureringen 1944-45 efter ritningar av arkitekt Einar Lundberg företogs ommålnings- och konserveringsarbeten i interiören 1944-45. Bänkinredningen ombyggdes, alternativt nyanskaffades (jfr SvK vol. 221, inventering 2002-2006). Läktarunderbyggnad från 1971.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998; rev. 2008.