Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bengtsfors kn, TORRSKOGS STOM 2:1 TORRSKOGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: TORRSKOG
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 929, år 1900: 1667, år 1995: 436

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen nordligast i landskapet i de norra dalbygderna. Kyrkan ligger naturskönt, på en utskjutande udde av Lelångens västra strand. Landskapet, som ligger över högsta kustlinjen, är kuperat med små blockformiga odlingsytor i skogmark. Den äldsta kyrkans belägenhet är inte säkert känd. Den nuvarande kyrkan har av allt att döma haft en föregångare på samma plats. Av folklig tradition utpekas emellertid ytterligare en kyrkplats i socknen.

RASERAD KYRKA / RUIN -
I: En träkyrka fanns troligen under medeltiden. Den äldsta kända föregångaren till den befintliga kyrkan omtalas som "färdigställd" omkring 1600. Huruvida detta avsåg en ombyggnad av en träkyrka av medeltida ursprung, eller en helt ny kyrka, är inte säkert känt. Denna kyrka försågs med torn 1702. År 1748 tillbyggdes en korsarm på den södra sidan och 1755 tillkom en liknande utbyggnad i norr. Ersatt med ny kyrka på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga, murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i söder samt torn i väster. Kärnkyrkan samt västtornet uppfördes 1767-68. Sakristian var tidigare inrymd bakom altaret; den nuvarande sakristian tillkom 1894.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans murar är utvändigt vitputsade. Långhuset täcks av ett brant, skiffertäckt sadeltak, valmat över den tresidiga östmuren. Exteriörens nuvarande karaktär är framförallt resultat av omfattande förändringar under 1800-talets andra hälft. De rundvälvda fönsteröppningarna erhöll befintlig storlek omkring 1860. Västtornets övre del ombyggdes 1894 och försågs med dubbla ljudöppningar och hög och spetsig, plåtslagen spira. Ingång i väster, via tornets bottenvåning. Det vitputsade kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv, med svagt markerad taklist. Vid restaureringen 1938-39, efter förslag av arkitekt Ärland Noreen, erhöll kyrkorummet en ny färgsättning, bänkinredningen byggdes om och äldre inventarier konserverades. Altaruppsats och predikstol från 1700-talet, den senare sannolikt utförd av Erik Grund 1785-86.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.