Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, INNERSTADEN 1:25 SANKT LARS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - LINKÖPINGS SANKT LARS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1525, 1900: 2976, 1995: 26688

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida stadsförsamling. Linköpings Berga och Linköpings Johannelund utbrutna 1972.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i stadens centrala delar. Vid grävningar 1955-58 påträffades flera tidiga gravkistor samt delar av gravmonument av s.k. Eskilstunatyp, vilket indikerar att en kyrka funnits på platsen under 1000-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt korparti, sakristia i öster samt torn i väster. I: Grundmurar efter den rivna medeltidskyrkan frilades vid grävningar 1955-58. Den uppfördes sannolikt under 1100-talet och bestod då av ett rektangulärt långhus och ett smalare absidkor. Snart därefter uppfördes i ett andra byggnadsskede ett västtorn. En sakristia i norr och ett vapenhus i söder tillkom också troligen under medeltiden. Enligt Broocman hade den äldsta delen av kyrkan murade valv. På initiativ av domprost Andreas Olavi Rhyzelius och under ledning av murmästare Gottfrid Hagenwaldt från Norrköping om- och tillbyggdes kyrkan år 1736. Absidkoret och sakristian revs, varefter ett nytt tvärhus byggdes som innefattande såväl ett rakslutet korparti och rymliga korsarmar. Riven, förutom tornet, i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. II: Den nuvarande kyrkan uppfördes av Casper Seurling 1799-1801 efter rit-ningar av honom själv och församlingsprästen N. Hammarqvist, intill föregångarens kvarstående torn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriören har behållit flertalet av de förändringar som utfördes vid arkitekt Agi Lindegrens genomgripande restaurering 1906-07. Då tillkom tornets dominerande överbyggnad, långhusets mansardtak, sakristians barockhuv samt portalernas arkitektoniska omfattningar. I samband med arkitekt Erik Lundbergs restaurering 1955-58 frilades tornet från att tidigare ha omslutits på sidorna av långhusväggarna. Ingångar i väster samt mitt på långhusets nord- och sydsidor. Långhuset har inre tunnvalv och koret hjälmvalv. Interiören präglas av Lundbergs restaurering. Korets dekorativt utformade murverk av pikhuggen rosa Ekebergsmarmor med inslag av egyptisk gul marmor, utfördes av Ivan och Kerstin Jacobsson 1958. Kyrkan hade ursprungligen en predikstol gjord av C F Beurling 1802 placerad över altaret mot östväggen, inramad av två målningar av Per Hörberg gjorda 1799. Dessa flyttades 1987 till långhusväggarna. Predikstolen flyttades av Lindegren till norra väggen och ersattes av en kopia av Thor-valdsens Kristusstaty i stort format bakom altaret. Detta arrangemang ersattes av 1958 års rosa mur. Hörberg utförde även orgelläktarbarriärens grisaillemålningar, som togs bort 1958 och fördelades över långhusväggarna. Hans orgelläktarmålning finns kvar på ursprunglig plats. Orgelfasaden utfördes för Pehr Schiörlins orgel 1801. Verket är från 1964.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Den nuvarande dopfunten är ritad av arkitekt Kurt von Schmalensee. Vid de arkeologiska undersökningarna 1955-58 påträffades en cuppa till en äldre dopfunt, troligen från 1200-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.