Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, ULLENE 14:1 ULLENE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ULLENE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 240, 1900: 450, 1995: 130

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen som räknas till Falbygdens randområden ligger väster om Mösseberg. Platsen för den gamla kyrkan, nu bevarad som ruin, var "mitt på torget på en gravhög" (Lindgren 1939). Kyrkan utgrävdes 1968 och ruinen konserverades. Den nuvarande kyrkan påbörjades 1847, blott ett hundratal meter norr om den gamla. Byn hade förr en för Falbygdens randområde karakteristisk struktur där bebyggelsen grupperade sig kring det öppna torget. Kyrkan är belägen på en flack sandås på gränsen mellan odlingsmarken och skog. Bebyggelsen, som delvis är av sekelskifteskaraktär, är lokaliserad längs vägen och kyrkan ligger relativt ensam. På Ullene hed i byns utkant har marknad hållits regelbundet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (ULLENE KYRKORUIN). Ruinen efter den medeltida stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus samt smalare, rakslutet kor. Kyrkan bedömdes vid utgrävningen ha uppförts omkring 1200. Enligt inventeringsprotokollet 1828, ATA hade kyrkan ett vapenhus av sten vid sydingången, troligen yngre än själva kyrkan; inga rester påträffades dock vid utgrävningen. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1847-48 med tresidigt avslutat långhus, som inrymmer både ett rakslutet korparti och en bakomliggande sakristia, samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Nyklassicistisk exteriör med vitputsade murar. Långhuset har rundbågefönster och täcks av ett valmat sadeltak. Det låga tornet har ett mycket flackt pyramidtak krönt av ett framträdande korskrönt klot. Kyrkan har ingångar på tornets västsida och mitt på södra långhusväggen. Interiören är ljus och sparsmakad. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv. Altarväggen som ursprungligen hade en stram utformning bestående av tre målade rundbågar i monumental storlek samt ett enkelt kors, domineras idag av konstnär John Hedaeus altartavla från 1934, Kristus på korset, med målade draperier utförda av samma konstnär. Rund predikstol i enkel nyklassicism, dekorerad med kors, lagerkvist och brinnande hjärta. Bänkinredningen härrör i huvudsak från restaureringen 1950 efter förslag av arkitekt Adolf Niklasson, dock ingår äldre delar.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.