Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, UGGLUM 22:1 M.FL. UGGLUMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - UGGLUM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 304, 1900: 478, 1995: 180

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen vid Utterbäcken i ytterst småbrutet odlingslandskap norr om Mösseberg knappt 2 km från Östra Tunhems kyrka. Strax utanför kyrkbyn ligger en offerkälla "Disakällan". Socknen som är fornlämningstät och visar drag av ett äldre kulturlandskap ingår i Falbygdens riksintresseområde. Ugglums socken ligger norr om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus, sakristia på nordsidan samt vapenhus i väster. Enligt avbildning i Peringskiölds Monumenta bestod den äldsta stenkyrkan, sannolikt uppförd under 1100- eller tidigt 1200-tal, av rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. Ett murat vapenhus i söder, möjligen av medeltida datering, har sedermera rivits. Vid en ombyggnad 1820 erhöll kyrkan ett korparti av långhusets bredd (stötfogarna mellan medeltidskyrkan och det yngre korpartiet är markerade i putsen). Det västliga vapenhuset har därefter vid okänd tidpunkt tillbyggts. Den nuvarande sakristian uppfördes 1913-14 efter ritningar av arkitekterna Hj. Tessing och Sigurd Curman.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Enkel, tornlös exteriör. Murarna är vitputsade under valmade tegeltak. Stickbågiga fönsteröppningar. Kring den nu igenmurade korportalen sitter flera finhuggna byggnadsdelar från medeltidskyrkan. Ingång via vapenhuset. Kyrkorummet täcks av ett plant innertak av trä. som täcks av ett plant trätak, fick i huvudsak sin nuvarande utformning efter restaureringen 1913-14. Interiören har därefter restaurerats även 1998, då bl.a. fragment av medeltida målningar framtogs i kyrkans nordvästra del. Bland inredningen märks den praktfulla barockpredikstolen från 1714 och en enklare altartavla från 1750. Bänkinredningen härrör från 1913-14, men har senare byggts om och erhållit raka gavlar.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.