Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, SKÖRSTORP 16:1 SKÖRSTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SKÖRSTORP

BEFOLKNINGSTAL 1805: 268, 1900: 324, 1995: 81

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Skörstorps medeltida rundkyrka, den enda bevarade i Västergötland, är belägen nära större väg i västra delen av byn i blockrik terräng söder om Gerumsberget i Falbygden. Till kyrkomiljön hör skolhus och lärarbostad från tidigt 1900-tal. 1,5 km åt nordost ligger Östra Gerums kyrka. Skörstorp ingår i Falbygdens riksintresseområde. Skörstorps kyrka ligger öster om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rundhus med smalare absidkor, gravkor (nu sakristia) på korets södra sida samt vapenhus i sydväst. Rundhuset och det smalare absidkoret uppfördes sannolikt under 1100-talet eller 1200-talets första hälft. Sekundärt tillbyggt vapenhus framför sydportalen, möjligen medeltida. Gravkoret uppfördes omkring 1660 för ätten Spens på Orrholmen, men har sedan 1810 haft funktion som sakristia. Vid en omfattande restaurering 1899, som inbegrep såväl exteriör som interiör, raserades en mindre tillbyggnad av okänd funktion på absidens sydsida.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriören är vitputsad under spån- och plåttäckta takfall. Rundhuset täcks av en spånklädd, högrest spira, som troligen fick sin nuvarande utformning under 1660-talet. Vapenhusets och gravkorets täcks av kopparplåt, senast omlagt 1994-95. Vapenhusets barockinspirerade gavel tillkom 1899 i samband med en omfattande restaurering efter förslag av arkitekt Gustav Petterson. Både exteriör och interiör har dock i huvudsak sin nuvarande karaktär från 1934-35, efter restaureringsförslag av arkitekt Axel Forssén, då flera av det sena 1800-talets tidstypiska tillskott avlägsnades. Kyrkorummet täcks av sekundärt inslagna kryssvalv över långhus och kor, troligen senmedeltida. Predikstolen från 1709 och altaruppsatsen från 1748 återuppsattes i samband med Forsséns restaurering. Stommen i den nuvarande bänkinredningen härrör delvis från 1899, men den erhöll befintlig form i slutna kvarter efter Forsséns förslag.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.