Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, VARVS KYRKA 1:1 M.FL. VARVS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Varvs ödekyrkogård
Varvs församling omnämns redan 1293 som Hvarf. Den medeltida kyrkan bar romanska
drag och var förmodligen tillkommen under 11- eller 1200-talen. Kyrkogården har
förmodligen ännu sina medeltida proportioner och ligger mitt i Varvs by.

Av kyrkogården återstår en praktfull trädkrans och en intakt kyrkogårdsmur. Söder om
ruinkullen efter kyrkan står 8 äldre gravstenar uppställda. De flesta av karaktäristisk
1600-talstyp. Kyrkogården betas och är skyltad.

Styra ödekyrkogård
Styra socken är belagd sedan 1379. Socknen har sedan långliga tider varit annex till
Varv. Kyrkan var en liten tornlös romansk kyrka. Kyrkogården är belägen högt på en ås
i en till åker fullständigt uppodlad trakt. Från kyrkogården finns vid utsikt åt alla håll
(utom mot söder där en gård ligger), främst mot öster och Varv-Styra kyrka.
Söder om kyrkan finns en grupp om 5 stående och 3 liggande äldre gravvårdar,
huvudsakligen av 1600-talstyp.

Kyrkmuren och kyrkans grundmurar är intakta. Trots att röjningsarbeten kontinuerligt
utförs av hembygdsföreningen finns stora problem med igenväxning, framför allt av
syren och slån. Platsen är skyltad.

Varv-Styra kyrkogård
Kyrkogårdsanläggningen är samtida med kyrkan som anlades på tidigare obebyggd
mark. Detta innebär att inga vårdar bevarade på plats är äldre än 1861 (med ett
undantag, se nedan). Däremot flyttades monumentet efter generalmajoren Päder (Peter)
Andersson Linderoth från Varvs kyrka i samband med byggandet av den nya. Generalen
levde under 1600-talet och var en stor gynnare av Varvs kyrka dit han skänkte flera
inventarier som fortfarande finns i behåll. Monumentet är i klassisk barockstil och
tillkommet under mitten av 1600-talet.
Inga stora planerade omfattande förändringar har ägt rum under de 150 år kyrkogården
varit i bruk, utan förändringarna har varit mera kontinuerliga och mindre. Kyrkogården
har därför till karaktären kommit att bevara mycket av sin ursprungliga parkkaraktär.
1 Gravmonumentet uppsattes i Varvs kyrka redan 1659, generalmajoren avled 1673 och gravstenen
flyttades till nuvarande kyrkan 1861.

Kyrkogården har trots att en stor del av de gamla köpegravstenarna i kvarter A och B
plockats bort bevarat ett ovanligt stort antal gravvårdar från 1800-talet på ursprunglig
plats. 20 stenar varav 3 redan från 1860-talet står kvar. Flest står i kvarter A (9 st), följt
av kvarter B (5 st). I kvarter E och F står 3 vardera. Äldst är gravstenen på plats A 86,
rest över byggmästaren C J Pettersson i Motala och hans hustru, död redan 1860. Stenen
är alltså rest under tiden som kyrkbygget och kyrkogårdsanläggandet pågick. Kanske
var byggmästaren själv inblandad i bygget, eftersom hans hustru fick sin grav här så
tidigt.

Ytterligare ett stort antal ursprungliga höga smala gravvårdar från 1800-talet finns bland
de i nordöstra hörnet undanställda stenarna. Flera av dessa är dock så överväxta med lav
eller skadade att datumen inte kan fastställas. Det rör sig dock om minst 8 och troligen
lika många ytterligare.

Kyrkogården tycks från början ha varit av den för perioden typiska ståndsuppdelade
typen. De dyrare köpegravarna har legat i kvarter A och B, det vill säga längs med
ytterkanterna av kyrkmuren. Dessutom i de övriga kvarterens yttersidor. Allmänna
linjen har varit placerad i de inre delarna av kvarter D och de billigare platserna till
övriga delar av det inre av de norra kvarteren C och D. Denna karaktär har under tid
förändrats i och med ett långsamt utbytande av enstaka gravvårdar från 1960-tal och
framåt, som gjorts utan hänsyn till tidigare status på gravplatsen.
Inga äldre flygfoton från 1939 eller däromkring finns bevarade, men flygfotot från 1952
visar i stort sett samma anläggning som idag, med trädkrans, kyrkmur och strikta
kvarter delade med häckar. Möjligen kan ett betydligt större antal grusgravar synas i
södra delen av kyrkogården.

Kyrkogården utvidgades 1959 i och med att ett område i öster lades till anläggningen.
Denna avsattes som parkområde med naturpark i avsikt att först så småningom tas i
anspråk eventuellt för en urnlund. I det nya området byggdes också kyrkogårdens
gravkapell som invigdes samma år. Kapellet ritades av ingenjör Allan Jacobsson. Delar
av området är tagna i bruk som avfallsanläggning (i söder) och minneslund (vid
gravkapellet) men huvuddelen står fortfarande obrukad.

I en artikel skriven till kyrkans 100-årsminne 1961finns en bild tagen från nordöst mot
kyrkans kor, och som också visar en stor del av kvarter D. Här framgår kvarterets
karaktär av allmän linje fortfarande. De gravvårdar som syns är små och likformade.
Bland dem står också minst 3 vita träkors, av vilka inget finns bevarat.
1968 revs de gamla kyrkstallarna vilka var hitflyttade i början av 1900-talet.
Redskapsboden i nordöstra hörnet är tillkommen senare (under 1970-80-tal?).
Jämfört med den karta som upprättades i samband med att minneslunden planerades
1989 har inga större förändringar vidtagits med undantag för att en del träd och
häcksystem tagits bort eller ersatts. Dock har trädgårdsskjulet och vägen in över muren
längst i sydöst tillkommit efter att kartan färdigställts.

Minneslunden anlades liksom vid de andra kyrkorna i Aska pastorat efter beslut 1989.