Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, VARVS KYRKA 1:1 M.FL. VARVS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - VARV OCH STYRA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 534, 1900: 1041, 1995: 517

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Styra införlivad 1862 (Varv och Styra beslöt om sammanbyggnad 1844).

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen ca 10 km sydost om Vadstena i ett flackt läge i slättbygden. På kyrkogården finns ett bårhus. Intill kyrkan ligger skolan, en f.d. skola samt kantors- och lärarbostad. Prästgården är belägen vid Varvs gamla kyrkplats, ca 1,5 km sydväst om den befintliga kyrkan. Styra kyrka låg innan sockensammanslagningen vid ett vägkors några km västerut. Styra kyrkplats består i dag av en ruinkulle på en ovårdad kyrkogård. Intill ligger en f.d. skola.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (VARVS KYRKPLATS). Den rivna medeltidskyrkan är känd utifrån avbildningar av Elias Brenner från 1670 och Nils Månsson Mandelgren 1847. Kyrkan hade sannolikt uppförts under 1100- eller tidigt 1200-tal och bestod av ett rektangulärt långhus med smalare absidkor. Av teckningen att döma hade absidkoret en exteriör utsmyckning med lisener och bågfriser. I väster fanns ett torn av romansk karaktär. Vid tiden för avbildningen fanns också timrat vapenhus och ett lågt murat gravkor, båda sekundära men av okänd uppförandetid. Riven 1859, i samband med att den befintliga kyrkan uppfördes gemensamt av Varv och Styra församlingar.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande murade kyrkan är uppförd 1860-61 efter ritningar av arkitekt J. A. Hawerman och består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en utbyggd femsidig sakristia i öster samt ett torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är uppförd i klassiserande stil med nygotiska inslag, bl.a. korta spiror över takfoten som krön på pilastrar kring portalerna, och korskrönta spetsiga gavelpartier över portalerna. Fasaderna är putsade och avfärgade i brutet vitt. Fönstren är rundbågiga. Kyrkorummet täcks av ett putsat tredingstak i trä. Altartavlan, insatt i en altaruppställning med ilastrar och språkband på överliggaren, är målad 1862 av J Z Blackstadius. Predikstolen från kyrkans byggnadstid, liksom bänkinredning och läktare. Orgelns fasad tillkom 1862, med verk förnyat 1982. Vid en renovering 1951-52 (Erik Lundberg) moderniserades bänkar och dörrar, syd- och nordportalerna igensattes och läktaren fick underbyggnad. Vid senare renoveringar, bl.a. 1963, 1984 och 1992, har i huvudsak underhållsåtgärder företagits. Kyrkan är väl bevarade både exteriört och interiört.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Ett senmedeltida altarskåp finns bevarat, liksom ett 1300-talskrucifix.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.