Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, RÄVINGE 6:1 M.FL. RÄVINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - RÄVINGE
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 493, 1900: 663, 1995: 280

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på impedimentmark, vid korsvägen, mitt i bebyggelsen i Rävinge. Kyrkan och bebyggelsen är belägen centralt i dalgången med öppen odlingsmark. Det öppna odlingslandskapet dominerar i socknen som helhet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med halvrund koravslutning i öster. I väster ett stentorn, och i kyrkans nordöstra del en vidbyggd sakristia. I den nuvarande byggnadens västra del ingår delar av en kyrka från äldre medeltid. Denna hade utsprungligen romansk planform med smalare, absidförsett kor och ett vapenhus i söder. Kyrkan utvidgades emellertid österut 1824, varvid korparti och vapenhus revs. Stentornet i väster med överdel i trä tillkom 1759 som ersättning för ett äldre trätorn. Tornets träöverdel förändrades dock något 1867, då den nuvarande trälanterninen tillkom. År 1952 tillbyggdes en sakristia på kyrkans norra sida efter ritningar av arkitekt Fredrik Wetterqvist.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är utvändigt vitputsad och murarna genombryts av stora rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett sadeltak och tornet har en överbyggnad av trä i två våningar. Huvudingång genom tornets bottenvåning i väster. Kyrkans interiör har under 1800- och tidigt 1900-tal genomgått ett flertal restaureringar, men kyrkorummet präglas idag av en genomgripande restaurering som skedde 1952 efter Wetterqvists förslag. Då framtogs målningar från 1774 på det välvda innertaket, utförda av målarmästaren Johan Blomberg, och kompletterande målningar i likartad stil gjordes också av konservator Thorbjörn Engblad i kyrkans senare tillbyggda östra del. Kyrkans altaruppsats och predikstol är båda arbeten från 1600-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.