Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, STAMPEN 20:2 GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1698 utfärdades en stadga mot s k lösdriveri. I samband med detta föreslogs att ”arbetshus” eller ”spinn och rasphus” skulle inrättas i alla residensstäder. Spinnhusen uppfördes som ett slags tvångsarbetsanstalter där de intagna var lösdrivare av båda könen. År 1735 kom en förordning från Kungl. Maj:t om att upprätta en s k nationell rasp - och spinnhusfond. Spinnhusfonden upptogs från avgifter från överflödsvaror som te, kaffe, ostron, krogar m m.
År 1740 uppfördes spinnhuset samt en gårdsbyggnad vid Stampen efter ritningar av arkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Officiellt skulle spinnhusets arbetskraft vara till nytta för stadens klädfabrikanter.

Spinnhuset blev år 1830 arbetsfängelse för enbart kvinnor och 1895 central straffanstalt för landets alla kvinnliga fångar (företrädelsevis barnamörderskor). 1909 lades fångverksamheten ned därefter köpte Göteborgs stad byggnaderna som byggdes om till hem för ogifta mödrar med barn. Det f d spinnhuset bytte då namn till Gullbergsbrohemmet. Verksamheten lades ner 1969 och byggnaderna har där efter använts för KFUM-KFUK med bl a café och vandrarhem om sommaren. Sedan 1995 används byggnaderna för Gyllenkroken, en stiftelse för människor med psykiska handikapp. Gårdsbyggnaden används för korttidsboende och kursverksamhet.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Byggnadsminnesförklaring av Göteborgs fd spinnhus, fd kvinnofängelse och fd barnhem 2010 11 12