Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gävle kn, HÄCKELSÄNG 17:1 ÖSTERHEDS KAPELL

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Österheds kapell byggdes 1925 och tillbyggdes med kylrum, förberedelserum och toaletter 1958. Vid tillbyggnaden fick kapellet sitt nuvarande utseende i form av ett L med kapellsalen orienterad i öst-västlig riktning och övriga rum åt norr.

Begravningsplatsen delas upp i tre delar genom att infartsvägarna bildar ett T. En leder från entrén i väster mot kapellet och den andra från söder förbi kapellets framsida. Dessa vägar är belagda med asfalt till skillnad från gångarna av grus. Platsens karaktär domineras av de många höga och oregelbundet uppvuxna tallar som finns på begravningsplatsen, vilket ger känslan av skogskyrkogård. Detta förstärks också av att grusgångarna är få, vilket gör att gräsytorna blir större. Vid närmare betraktande uppdagas dock att utformningen av gravkvarteren skiftar. De äldre kvarteren i sydväst är öppna och gräsbeväxta, med ett antal höga lövträd. De senare kvarteren är indelade i rader av låga häckar och beväxta med framför allt tall. På grund av att marken sluttar nedåt i väster har vissa kvarter terrasserats med stenmurar. I nordväst finns ett runt kvarter med korsformade gångar samt en cirkel i mitten belagd med grus. Gravarna är placerade längs korsgångarna samt den låga häck som inringar kvarteret. I nära anslutning finns också en porlande konstgjord bäck med en bro. Allén av lönnar som leder från entrén i väster upp mot kapellet är fortsättningen på den allé som utgår från Vifors herrgård omkring en kilometer västerut. På grund av vägar och järnvägen är den dock inte fullständig.
Ett flertal typer av gravvårdar är representerade, men huvuddelen är stående stenvårdar av normal storlek. Ett fåtal höga stenar finns kvar från sent 1800- och tidigt 1900-tal, samt något enstaka exemplar av gravar inhägnade med gjutjärnsstaket. Begravningsplatsen är inhägnad av ett spjälstaket utom i öster där en låg häck är planterad.

Klockstapeln norr om kapellet byggdes 1987 och bygger på en pyramidformad stolpkonstruktion, fäst i marken med stolpjärn gjutna i betong. Taket över klockan är ett sadeltak, klätt med pärt även på gavlarna. Hela klockstapeln är tjärad.

Ekonomibyggnaderna söder om begravningsplatsen uppfördes 1980 i ett plan under sadeltak av korrugerad svart plåt. Fasaderna är klädda med stående panel och rödfärgade. Portarna är svarta och de fåtal fönster som finns har omfattningar i vitt. De tre byggnaderna bildar ett U runt gårdsplanen där den ena är en öppen carport och de andra två garage samt förråd och personalutrymmen.