Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TENSTA 4:7 TENSTA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Grönt
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Tensta vattentorn har ett mycket högt stadsbildsmässigt värde, men även symbolvärdet och det identitetsskapande värdet är stort. Byggnaden är placerad på Tenstas högsta punkt, vattentornet är synligt vida omkring som ett landmärke; såväl från de omkringliggande bostadsområdena som från E:18 och från Järvafältet. Byggnaden är av stadsplaneringshistoriskt värde, som ett uttryck för hur man på södra Järvafältet medvetet placerade den högre bebyggelsen på den högst belägna marken - som storskaliga skulpturer i stadslandskapet.

Det arkitektoniska värdet består i byggnadens enkla och strama arkitektur. Det är den stora och tunga volymen och den obehandlade betongen som ger uttrycket. De bastanta betongpelarna och de rytmiskt utplacerade lisenerna skänker dessutom byggnaden vissa klassiska referenser, som ett förstorat rundtempel på en höjd; med cella och kolonnrad.

Byggnaden ritades av Vattenbyggnadsbyrån, VBB, vilka svarade för många byggnader av denna typ, t.ex. det mycket likartade vattentornet i Sätra i sydvästra Stockholm.

INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000415

OMRÅDE
Vattentorn på en höjd intill E-18 i norra delen av Tensta.

Höjdens yttre delar består av gräsbevuxna sluttningar med enstaka busksnår och träd. Terrängen är brantast i norr, mot E:18. Nära området i övriga väderstreck ligger bostadsområden med skivhus. En gångväg leder upp till tornet från söder. Runtom byggnadskroppen finns en liten gräsbeväxt höjdplatå, i vars västra del man hittar flera resliga tallar. Vid vattentornets bas är marken grustäckt. Här finns en liten bod med teknisk apparatur som hänger samman med de mobiltelefonantenner som sitter på tornet. Från platsen har man en vidsträckt utsikt mot Tensta-Hjulsta och Järvafältet.

BYGGNAD
· Fasad: Obehandlad betong med formstagshål och avtryck efter brädform.
· Entré: Ståldörr, lackerad blålila.
· Stomme: Betong

Vattencisternen bärs av dubbla rader av breda betongpelare. Pelarmotivet tas även upp i själva cisternfasaden genom att den artikuleras av parställda utskjutande lisener. Uppe på vattencisternen finns flera stora antennmaster. Den lilla boden med teknisk apparatur har tak och fasader i grålackerad plåt. Ägare är Europolitan.

KOMMENTAR
Detta välbevarade vattentorn är uppförd i en enkel och stram arkitektur, där det är den stora och tunga volymen och den obehandlade betongen som ger uttrycket. De bastanta betongpelarna och de rytmiskt utplacerade lisenerna skänker dessutom byggnaden vissa klassiska referenser.

I och med att vattentornet ligger så nära bostadsbebyggelsen så blir byggnaden en integrerad del av stadsdelen. Placeringen på en höjd gör att dessutom att vattentornet kan ses vida omkring som ett landmärke för befolkningen i de kringliggande bostadsområdena och för förbipasserande på E:18.

Vattentornet uppfördes av Vattenbyggnadsbyrån, VBB, som uppförde många byggnader av denna typ. Ett annat av dessa finns i Sätra i sydvästra Stockholm