Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NEGLINGE 1 M.FL. TENSTA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
BYGGNADERNA HAR OLIKA KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum.

Neglinge 1:
Klassificering: Grönt
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Husen i detta område har planerings- och stadsbyggnadshistoriska värden. Planmönstret präglas på ett pedagogiskt sätt av flera viktiga strömningar inom det sena 1960-talets stadsplanering. Loftgångshusen är rätvinkligt placerade i en nord-sydlig längdriktning. Området kännetecknas av en mycket konsekvent genomförd trafikseparering i två plan. Gårdarna mellan husen är underbyggda med garage med hissar direkt upp i husen. Som en anpassning till gångvägen i norr sluts gårdarna åt detta håll av lägre hus i två våningar.

Det stadsbildsmässiga värdet är stort, till detta bidrar byggnadernas placering nära Tensta centrum. Området präglas av 1960-talets strävan att skapa monumentala stadsrum där rytm, likformighet och massverkan med upprepade volymer är de karaktärsbestämmande inslagen. Kännetecknande för den välbevarade arkitekturen är det abstrakta och avskalade formspråket. Fasaderna är jordfärgade och spritputsade med en påtaglig tyngd och materialitet. Områdets färgsättning är medveten. Söder om Kämpingebacken är husen putsade i mustigt rött som en anpassning till centrumbebyggelsens ursprungliga blå färg. Byggnaderna i norr fick en ljusare rosa kulör som idag har blekts till ljusbrunt. Av stor vikt är den medvetna kontrasten mellan de fönsterlösa gavelskivorna och långsidornas horisontella loftgångsfronter som bildar svepande "randmönster" i avvikande ljus kulör utmed fasaderna.

För det kulturhistoriska värdet är det viktigt att byggnadernas och områdets ursprungliga grundutformning bevaras när det gäller volymer, färg och form.

Skäringe 1, Toftinge 1, Vämlinge 1:
Klassificering: Gult
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

INVENTERING ÅR 2000
OMRÅDE
Området ligger norr om centrum och utgörs av fyra bostadskvarter med loftgångshus och tvåvåningshus som bildar sex väl avgränsade gårdar.

Det finns tio loftgångshus placerade som lameller i närmast nord-sydlig riktning. Mellan dessa finns åtta öst-västligt placerade tvåvåningshus som sluter gårdarna mot norr. Gårdarna mellan husen utgörs av betongöverdäckningar med underliggande garage (med undantag för Skäringe och Toftinge som saknar garage). Infart sker från den nedsänkta matargatan Tensta Allé som löper söder om området. Den korsas av flera gångbroar som mynnar direkt i bostadsområdena. Framför garagen finns parkeringsplatser som nås via trappor från gårdarna. Gårdarna avskärmas av staket och är tydligt funktionsuppdelade. Marken är flack och planterad med små träd och buskar. De asfalterade gångarna är breda, lekplatserna inhägnas av staket, gräsmattor och planteringar avgränsas av kantstenar. 1982 genomgick gårdarna miljöförbättrande åtgärder och då tillkom sannolikt flera av träkonstruktionerna som utgör vindskyddade sittplatser och pergolor. Alla gårdar är försedda med en liten skulptur i företrädesvis brons av främst finska eller danska skulptörer. I kvarteren finns också ett par separata daghemsbyggnader, men dessa beskrivs för sig. Mellan kv Vämlinge och kv Toftinge finns en stor, öppen gräsyta med en parklek och en damm. Området uppvisar stora likheter med kv Skänninge och Kämpinge som också består av loftgångshus med gårdar på betongdäck.


BYGGNADER
Loftgångshus:
· Våningar: 6 våningar med suterräng.
· Tak: Motfallstak, papptäckt. Omfattning av grå, korrugerad plåt. Plåtinklädda fläktrum på taken.
· Fasad: Spritputs, brunrosa mot väster, terrakotta mot öster.
· Sockel: Spritputs, grå (rödbrun på de södra gavlarna).
· Fönster: 1- och 2-luftsfönster, vit aluminiumplåt.
· Balkong: Utanpåhängande, fronter av vit, korrugerad aluminiumplåt. Sidoväggar av omålade betongelement.
· Entré: Loftgångshusens gårdsentréer är placerade i en vinkel och täcks av svarta plåttäckta skärmtak med ett stödben. Suterrängvåningens entréer har tältformade skärmtak i koppar. Smal omfattning av grå natursten och port i bruneloxerad aluminium med glas.
· Stomme: Lättbetong.
· Lägenhetsstorlek: 3 rok.
· Förändringar: Entréernas portar och skärmtak är nya, liksom de vita aluminiumfönstren. Inglasade balkonger enligt hyresgästernas önskemål. I kv Neglinge har trapphusens gavel bemålats av ett vertikalt rödbrunt band samt försetts med ett fönster.

Loftgångarnas fronter är likadana som balkongernas, dvs av vit, korrugerad aluminium. Loftgångarna är vända mot öster och balkongerna mot väster. Loftgångsfasaden har en terrakottakulör. Loftgångshusens trapphus är utanpåliggande samt något högre och smalare än byggnaden. De är belägna vid den södra gaveln med entréer från såväl gården som garagen vid Tensta Allé. Portarna till loftgångarna består av lackerade trädörrar med glas, och lägenhetsdörrarna är släta, blågråmålade trädörrar. De ursprungliga träfönstren med vita bågar och blågrå karmar har sparats på mindre utsatta platser såsom vid balkonger och loftgångar.

Tvåvåningslameller
· Våningar: 2.
· Tak: Flacka tak, form ej utredd. Omfattning av grå korrugerad plåt.
· Fasad: Brunrosa spritputs i kv Neglinge, terrakottafärgad spritputs i kv Vämlinge och rött tegel i kv Toftinge och Skäringe.
· Sockel: Spritputs, grå (rödbrun på de södra gavlarna).
· Fönster: 1- och 2-luftsfönster, vit aluminiumplåt.
· Balkong: Indragna balkonger med den yttre sidoväggen av omålade betongelement och fronter av vit aluminium.
· Entré: Port i bruneloxerad aluminium med glas. Platta, breda skärmtak vilka är sammanbyggda med träförråd målade i grått, rött eller rosa. Entréerna är vända mot gården och centralt placerade.
· Stomme: Ej utrett.
· Lägenhetsstorlek: 5 rok.
· Förändringar: Entréernas portar och aluminiumfönster r sannolikt uutbytta..

Flera av dessa byggnader inhyser daghem och har då en inhägnad uteplats med lekmöjligheter.

Garagen har väggar av omålad, räfflad betong, svarta plåtdörrar och galler av trä för ljusöppningarna.


KOMMENTAR
Området är ett bra exempel på det storskaliga byggandet som tillämpades på Järvafältet. Det representerar ett av de likartade loftgångshusområdena i Tensta-Hjulsta, vilka alla har haft Gunnar Andersson vid Svenska Bostäder som arkitekt Bebyggelsen ger ett synnerligen likformigt intryck med närmast identiska, parallellt placerade loftgångshus. De stora byggnadsvolymerna och deras enskilda beståndsdelar kännetecknas av en grovhet och kantighet som skapar tyngd och en påtaglig materialitet. Den konsekvent genomförda trafiksepareringen bildar två nivåer för att hålla fotgängare och bilister åtskilda. Gårdsrummen sluts av tvåvåningslameller, vilket är förekommer i flera av Tenstas bostadskvarter. Gårdarna utgör slutna enheter vars olika funktioner är tydligt uppdelade.