Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ASPHOLMEN 1 VÅRBERG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-12-19
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING ÅR 2000
OMRÅDE
Kvarteret Aspholmen ligger söder om Vårberg centrum och rymmer en skola som byggts om till bostäder och förtätats med radhus.


Området innehåller två fd skolbyggnader och två nybyggda radhuslängor. Området ligger i en liten sänka i en svag södersluttning. Ett högt plank skärmar av mot Vårbergsvägen i söder. Skolbyggnaderna är parallellt placerade med en mellanliggande långsmal gård. Radhuslängorna ligger i skolbyggnadernas förlängning. I nordväst finns en parkeringsplats placerad på ett betongdäck. Området är öppet med några låga, planterade lövträd, gräsmatta, buskplanteringar och asfalterade gångar. Det finns två små nyanlagda lekplatser på gården, och i nordost en grusplan. På gården finns också två nytillkomna sophus.

BYGGNADER
· Våningar: 1 och 2.
· Tak: Pulpettak, pappklätt. Murkrön inklätt i svart plåt.
· Fasad: Rött tegel. Vissa partier klädda med mörkbrun stående träpanel.
· Sockel: Gråputsad.
· Fönster: Trä, pastellgrönt. En-, tvåluftsfönster med eller utan vädringslucka. Fönsterband med mellanliggande grönmålade träpartier.
· Balkong: Kraftiga, fyrkantiga, grönmålade träkonstruktioner vars stöd förenar den övre balkongen med den undre. Skärmtak av svart trapetskorrugerad plåt.
· Entré: Något indragna dubbelportar i trä och glas med smal vertikal spröjsning och sidoljus. Skärmpulpettak av svart korrugerad plåt med stag. De flesta entréer vetter mot gården.
· Stomme: Ej utrett.
· Lägenhetsstorlek: 1-4 rok.
· Förändringar: Funktionen har skiftat från skola till bostäder, vilket för exteriören inneburit att balkonger tillkommit, entréerna har försetts med skärmtak, fönstren har sannolikt ommålats. Gården har också omdanats. År 1995 revs en gymnastiksal söder om matsalen och 2 provisoriska skolpaviljonger norr om klassrumsbyggnaden.

De två fd skolbyggnaderna har en nord-sydlig orientering, och likaså de två radhuslängorna. Den västra byggnaden utgjorde tidigare matsal och, består av tre byggnadskroppar med en envåningslänga i söder, ett större utskjutande mittparti i två våningar samt en envåningslänga med en suterrängvåning i norr. Huvudentrén är förlagd till mittpartiet, och markerad med en bred och djup indragning med en mittställd pelare. En bred granittrappa med tre avsatser för upp till entrén.
Den östra byggnaden är den fd klassrumsbyggnaden, och kan också beskrivas som två byggnadskroppar, förskjutna i sidled med utdraget mittparti. Den består av två våningar men den sluttande terrängen gör att det uppstår nivåskillnader mellan byggnadskropparna. En entré är placerad i en låg framskjutande del med djupt indraget entréparti. Balkongerna är placerade på den södra byggnadskroppens gårdssida. Trapphusen är på baksidan markerade genom indragna fasadpartier.

Radhus
De två längorna inrymmer 12 lägenheter à 4 rok. De består av två våningar med pulpettak. Varje radhuslänga består av två byggnadskroppar som är förskjutna i sidled. Fasaden har stående lockpanel i pastellgrön kulör med hörnen markerade i ljusare grön nyans. Fönstren är vita enluftsfönster i trä med ljusgrön omfattning. Vita trädörrar. På framsidan har varje bostad ett framskjutande fasadparti. Förgårdarna avgränsas av plank och grönmålade träbodar placerade vid gatan. På baksidan finns små täppor med gräs och planteringar.

Sophusen tillkom 1999. Det är små rektangulära byggnader med pappklätt pulpettak, grönmålad stående lockpanelfasad, grön paneldörr med omfattning.


KOMMENTAR
En skola som byggs om till bostäder förändras naturligtvis en hel del, men här har de yttre förändringarna på de ännu befintliga byggnaderna inte varit speciellt omfattande, och skolkaraktären är ännu tydlig. Den har en enhetlig och stram tegelarkitektur i kraftiga geometriska former med framträdande partier, se exempelvis entréerna.