Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HEMHOLMEN 1 VÅRBERG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-12-19
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING ÅR 2000
OMRÅDE
Hemholmen innehåller sex punkthus och ett parkeringshus, och ligger på en höjd med punkthusbebyggelse direkt norr om Vårberg centrum.


Inom området finns sex punkthus sammankopplade i par, samt mot söder ett parkeringshus. Området är bergigt och sluttar brant åt såväl söder som väster. Gles tallskog avgränsar kvarteret mot den övriga punkthusbebyggelsen, och i öster ligger ett skogsparti. I väster löper Vårbergstrapporna som förbinder höjden med centrum. Marken har terrasserats med avsatser i natursten, och en liten parkanläggning med en damm, sittplatser och planteringar är omsorgsfullt utformad. Mellan byggnaderna är det öppet och sparsamt med grönska, till stora delar går berget i dagen. Framför entréerna finns rabatter och asfalterade gångar. Det finns två mindre lekplatser inhägnade av låga trästaket. Mitt genom området går en gångväg i öst-västlig riktning som passerar mellan husen under de sammanbindande balkongraderna.


BYGGNADER
· Våningar: 5 våningar + suterräng, eller 7 våningar utan eller + 1 suterräng.
· Tak: Flackt motfallstak. Neddragen takomfattning i grå falsad plåt.
· Fasad: Sprutputs, sandgul.
· Sockel: Grå sprutputs med steninblandning.
· Fönster: Enluftsfönster med eller utan vädringsfönster, treluftsfönster, aluminium, vita.
· Balkong: Delvis indragen, brun korrugerad plåt, aluminiumöverliggare.
· Entré: Djupt indragen, omfattning och väggar klädda med brunt kakel. Entréparti trä och glas med uppglasad träport med ett sidoljus samt två komplementdörrar i trä. Alla entréer vetter mot väster.
· Stomme: Betong
· Lägenhetsstorlek: 1-5 rok.
· Förändringar: Fönster utbytta till aluminiumfönster.
Byggnaderna ligger i nord-sydlig riktning och är kopplade i par genom en balkongrad, vars baksida har fönster och en bröstning av vit korrugerad plåt. Byggnaderna är förskjutna i sidled, den södra är förskjuten åt väster i förhållande till den norra. Byggnaderna har olika antal våningar och suterrängvåningar genom att de ligger i en kuperad sluttning.

Parkeringshuset består av tre nivåer, var och en med ett parkeringsdäck med en underliggande våning i suterräng. Anläggningen är i betong med djupa spår som bildar ett geometriskt mönster på fasaderna. Mot söder finns små öppningar med galvaniserat järngaller. Garageportarna vetter mot väster och består av brun plåt.


KOMMENTAR
De kopplade punkthusen på höjden ovanför Vårberg centrum bildar en samlad bebyggelse, och utgör blickfång i stora delar av trakten. Punkthusens parvisa och förskjutna sammankoppling är ovanlig utanför Vårberg. Den kuperade terrängen med sina gårdsrum i olika nivåer, samt genomgångarna mellan husen, ger området en dynamisk och dramatisk karaktär. Entrépartierna har utsatts för slitage men utgör ännu en kvalité hos byggnaderna.