Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, SKREA 3:4 SKREA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Skrea kyrka ligger c a en halv mil öster om Falkenberg, på södra sluttningen av Kyrkebjäret, en höjdformation invid gamla Europaväg 6/E20. Kyrkan är belägen i ett öppet, flackt landskap med skiftad gles bebyggelse mot öster och väster. Kuperat landskap med bebyggelse i gles blandskog i nord och väster. Från kyrkans lanternin ser man havet i söder.

Runt om kyrkan finns flera lantgårdar av traditionellt utseende och i flera fall med samma lägen som på den äldsta av oss kända lantmäterikartan från 1791. På höjdsträckningen NO om kyrkan ligger en fornlämning. Kyrkan, ett f d ålderdomshem (idag bostad) och en äldre skolbyggnad utgör tillsammans ett traditionellt sockencentrum. Området förtätades 1987 av ett nytt församlingshem som är uppfört nordväst om kyrkan. Parkeringen tillkom 1967 och ligger väster om kyrkan, utanför kyrkogårdsmuren. En bilparkering finns också i nordväst. Sistnämnda är gemensam med församlingshemmet och kringgärdad av låga häckar. Även ytan mellan kyrka, vaktmästeri och skola i norr, är asfalterad och kan användas för parkering.

En låg VAKTMÄSTERIBYGGNAD finns utanför muren i nordost. Byggnaden har fasader av stående locklistpanel i röd kulör och sadeltak belagt med svart plåt. Byggnadens portar i öster är täckmålade i mörkgrön kulör och vindskivorna är i vit kulör.

Ett FÖRSAMLINGSHEM är beläget nordväst om kyrkan. Byggnaden är uppförd i en våning samt källare på gjuten platta med gråmålad betonggrund och fasader av stående lockpanel täckmålad i ljusgrå kulör med vita foder, vindskivor och bågar. Taket är ett sadeltak belagt med rött, tvåkupigt betongtegel. Byggnadens samlingssal och kök är uppförd västra delen i vinkel mot söder. Huvudentrén ligger i söder. Utrymmen för expedition, kontor m.m. ligger i byggnadens östra del.

Norr om anläggningen ligger en ÄLDRE SKOLBYGGNAD för elever med särskilda behov. Byggnaden är uppförd på fogad naturstensgrund och har fasader klädda med stående lockpanel i röd kulör och med vita foder och bågar samt tak belagt med 2-kupigt, rött, taktegel. Öster om byggnaden finns låga, barackliknande byggnader med ljusgulpanel, svart tak och mörka, brunsvarta, bågar. Vidare finns här lekytor för skolan.

Söder om kyrkan ligger en F D KLOCKARBOSTAD, "Ringarbostaden". Fasader av stående locklistpanel i röd kulör och med 2-kupigt rött lertegel på taken samt vita fönsterbågar.

En F D BONDGÅRD, "Dammet", är en f.d. arrendegård till kyrkan och tillhör idag Skrea församling. Marken utarrenderas. Bostadshuset har träfasader i gul kulör och sadeltak belagt med 2-kupigt, rött, lertegel.

KYRKOGÅRDEN
Skrea kyrka och kyrkogård omges av en kallmurad stenmur med innanförliggande häck och trädrad. Kyrkogårdstomten ligger högre än omgivande mark. Den ursprungliga kyrktomten var i stort sett kvadratisk, men gravvårdsområdet har utökats mot öster, där den större delen av gravvårdarna ligger. Öppningar i kyrkogårdsmuren finns i öster, väster, norr och söder. Öppningarna har smidesgrindarna med svängda överstycken som hänger i huggna stenstolpar med runda stenkulor. Asfalterade gångar löper från norra och södra kyrkogårdsöppningarna, snett över kyrkogården, mot entrédörrarna i öster och väster. Det löper även en asfalterad gång utmed kyrkans södra sida. Raka gångar löper från östra och västra kyrkogårdsöppningen mot östra och västra entréerna.

Kyrkan är placerad i kyrkogårdens västra del. Gravvårdar finns på samtliga sidor om kyrkan, men främst i den yngre, östra, delen. Gravvårdar med en låg gravsten och liten, rektangulär, planteringsyta med stenkant dominerar. Här finns ett fåtal äldre, större, ramgravar med stor, högrest, minnessten. Utefter norra muren ligger gravvårdarna i nord-sydlig riktning, för övrigt ligger de främst i öst-västlig. Södra kyrkogårdsmuren följer förbipasserande väg och böjer av mot söder i östra delen.

Kyrkogårdstomten är anlagd med gräsmatta. Bland växtligheten kan nämnas en trädrad av lövträd, bl.a. lönn, ek och kastanj samt samt mot öster en häck av oxel. Ett antal barrträd växer vid, och döljer, norra sidans entréramp. 2 st stora lönnar växer på norra sidan. Vintergröna växter växer vid tornets norra och södra fasader. 3 st större träd står på södra sida. Vidare finns enstaka exemplar av pilar samt några figurklippta buxbom.