Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4 GUNNARPS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Gunnarps kyrka är högt placerad i byn och omges av ett vackert skogslandskap. Framför huvudentrén i väster finns en asfalterad parkeringsplats.

Sydväst om kyrkogården finns en EKONOMIBYGGNAD från 1950-talet med spritputsade fasader, enkeldörrar samt pardörr i söder med tunn brun panel, 1 st fönster, 1-luft, klotlampor. Taket är ett platt tak täckt med kopparplåt. Mot norr är fasaden klädd med tunna naturstensblock.

FÖRSAMLINGSHEMMET som byggdes ca 1991-92 ligger i norr och är uppfört med rödmålad träpanel, sadeltak med 2-kupigt rött lertegel, farstukvist, 1-glasfönster m.m.


KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en stenmur samt trädrader som är planterade utanför kyrkogårdsmuren. I norr finns dock inga trädrader. Muren består av större stenblock. Någon meter från muren löper en häckrad runt hela kyrkogården. Huvudentrén i väster har en kyrkogårdsgrind av smide med årtalet 1882. En likadan grind finns även i öster. Vid entrén finns även två st svartmålade lyktstolpar med glaslyktor. Fram till kyrkan och runt kyrkan samt ut i sidogångarna leder asfalterade gångar. Fram till korets port i söder leder en stensatt gång.

Gravvårdarna är lagd i N-S riktning. Några är s.k. singelgravar med naturstensram och grusfyllnad. På kyrkogården finns även moderna lyktstolpar samt Byarums parkbänkar utplacerade. De östra delarna av kyrkogården avslutas ej tvärt utan halvrunt. På en ställning längs norra långhusets fasad samt vid den östra gaveln står äldre gravstenar från 1600- och 1700-talet.

I norr finns en senare tillkommen kyrkogårdsdel. Denna är byggd i tre etapper med en trappa som leder till de olika delarna. Även denna kyrkogård kringgärdas av en stenmur samt häckar. I öster finns en smidesgrind med årtalet 1949. I söder finns stora gräsytor, en damm och ytterligare en ny kyrkogård. En asfalterad gångstig leder bort till denna del av kyrkogården.