Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STORÖ 23 M.FL. FARSTA CENTRUM

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Storcentrum för Stockholms södra förorter beläget centralt i Farsta, intill tunnelbanan, Centrumanlägggningen planerades under senare hälften av 1950-talet och var en av komponenterna i ABC-staden. Individuellt utformade affärshus grupperar sig runt ett långsträckt torg, Farsta torg, som ligger i nordost-sydvästlig riktning i anläggningens mitt. Torget är belagt med betongplattor och gatsten. Där finns en glasskiosk med uteservering, en grillkiosk och en, eller rättare sagt fyra, fontäner av granit och brons (Farstafontänen av Per-Erik Willö 1960). Där finns en berså med tuktade träd placerade i en ellips, med busk- och blomplanteringar, markbeläggning av skiffer och röd granit samt bänkar. Längst i nordost ligger tunnelbanestationen. Torget omges av flera affärsbyggnader och utanför dessa finns stora parkeringsplatser mot nordväst, sydväst och sydost. Parkeringen mot nordväst har ett nedsänkt part i mitten som omges av tegelmurar. I Farsta centrums nordöstra utkant, intill affärshusen ligger Centrumkyrkan. Kyrkan uppfördes som en del av centrumanläggningen och var ursprungligen sammanbyggd med ett affärs- och kontorshus, som revs 1998 i samband med förnyelsen av Farsta centrum. Väster om kyrkan finns en halvcirkelformad park med planteringar, en högrest tall och bänkar.