Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, FONDBERSÅN 1

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ursprunglig bostadsanläggning från 1950-talet på en höjd väster om Hässelby Torg. Anläggningen innefattar ett skivhus i nordväst, ett vinklat lamellhus i nordost, en daghemsbyggnad i sydost och ett garage i sydväst. Byggnaderna är placerade runt en innergård med berg i dagern. Där finns en sandbelagd lekplats med lekredskap samt lite barr- och lövträd. Marken är kuperad och på flera ställen finns trappor. Norr och öster om anläggningen är det en skogsslänt ned mot Lovisebergsvägen. Österut är det en granittrappa och terrasseringar med granitmurar och buskar. Söderut finns terrasseringar inhägnade av vita trästaket, en gångväg och en sluttning ned mot tunnelbanespåren. mot väst en gångväg. Skivhuset ligger mot nordväst och framför detta finns en asfalterad parkeringsplats och utanför denna en löper Friherregatan. Syd om skivhuset leder en asfalterad infart in till garagelängan i två plan.

Gestaltningen är ursprunglig och välbevarad.