Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FJÄRDINGEN 1:9 UPPSALA UNIVERSITET

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den välbevarade Universitetsparken utgör tillsammans med omgivande byggnader en unik helhet som beskriver både park- och byggnadshistoria. Parkanläggningen är idag ett intressant och sevärt exempel på 1800-talets botanisk-romantiska parkarkitektur. Parken har inte genomgått några större förändringar sedan anläggandet. De ursprungliga parkelementen, såsom gångvägsystemet och trädplanteringarna, dominerar än idag.

Parken har bevarat sin huvudkaraktär med utgångspunkt i gångvägsystem, murar, staty, växtmaterial mm. Parken anlades som ett komplement till Botaniska trädgården. Av speciellt intresse är därför vegetationen med dess art- och sortsammansättning. Den är unik för denna anläggning. Här finns avvikande och ”exotiska” växtformer som var populära i denna typ av sen 1800-talspark såsom träd i häng- och pelarformer och växter med avvikande form och färg på bladen.

Universitetshuset och parken har ett stort symbolvärde för den akademiska världen i Uppsala, men även ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Universitetsparken och området kring Universitetshuset har även ett stort socialt värde för stadens invånare och besökare. Området fungerar som en mötesplats och är skådeplats för olika typer av evenemang. Dessutom uppskattar och utnyttjar många uppsalabor parken som en del av stadens centrala parkstruktur för vistelse och kommunikation.
Källa: Revidering av skyddsbestämmelser, RAÄ-2020-250, 2020-06-22.