Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uddevalla kn, GULLMARSBERG 2:2 GULLMARSBERGS SÄTERI

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Både ruinen efter den medeltida befästa gården och den nuvarande säteribyggnaden ligger monumentalt placerade på var sin udde i det inre av Gullmarsfjorden. Vattenutsikten från Dynge ut över Gullmarens förgrening i Saltkälle- och Färlevs-fjordarna antyder det strategiska läge borgen hade invid ett betydelsefullt kommunikationsstråk. Kring säteriet finns ett varierat fornlämningsbestånd med inslag av tidiga megalitgravar och rösen av bronsålderstyp, järnåldersgravfält samt den medeltida borgen Dynge hus.Säteriet ligger monumentalt placerat högt på en lövträdsplanterad höjd på den utskjutande udden. På höjdens västsida finns ett flertal terrasser uppbyggda. På dessa fanns tidigare köksträdgårdar. Bland lövträden finns flera äldre askar och ekar. Corps- de logiet utgör idag en byggnad i strikt karolinerstil som tillsammans med "Röda längan" utgör kulturmiljöns värdekärna. Övriga byggnader inom byggnadsminnets skyddsområde är ombyggda ekonomibyggnader eller ekonomibyggnader utan användning. Inom områdets sydvästra del finns ett relativt nybyggt bostadshus. På utsiktsplatsen norr om huvudbyggnaden finns Göthiska förbundets märke på granitpelare från 1951. Corps-de-logiet är en reverterad och vitputsad byggnad i ett våningsplan. Vindsplanet har ett säteritak. Grundmurarna av natursten är överputsade på mittbyggnaden. Naturstensmurarna från de tidigare flyglarna finns bevarade. Huvudentrén har ett välvt överljusfönster med småspröjsade och färgade rutor. Den dubbla ytterdörren har diagonalt ställda bräder. De handsmidda beslagen är av 1600-talstyp. Taket är täckt med enkupigt rött tegel. De småspröjsade fönstren är brunmålade. Annexet (Röda längan)sydost om huvudbyggnaden är byggt i ett plan med fasader klädda med bred rödmålad lockpanel. De vitmålade fönstren är spröjsade i sex rutor. Västfasaden har plankdörrar i samma stil som de på huvudbyggnaden.