Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KUNGSLADUGÅRD 55:11 KUNGSLADUGÅRDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kungsladugårds kyrka ligger på en öppen kyrkotomt inne i Kungsladugårds egnahemsområde. Den avgränsas av Fågelfängaregatan i väster, Majgatan i norr och Oxhagsgatan i öster. I söder gränsar kyrkotomten direkt till villabebyggelse. Kyrkotomten sluttar ned åt öster och kyrkobyggnaden ligger en bit upp i sluttningen.

Kyrkan är sammanbyggd med FÖRSAMLINGSLOKALER. Kyrksalen har en nära nord-sydlig sträckning och församlingslokalerna ligger högst upp i backen, i tomtens västra del.

KLOCKSTAPELN står nära det nordvästra hörnet av tomten. Den uppfördes samtidigt som resten av anläggningen (1960) och har en gjuten stomme med låg slät sockel. Sidorna åt öster och väster är slutna och utvändigt klädda med fasadtegel. Sadeltaket är klätt med eternitshingel och kantat med koppar i likhet med kyrkobyggnaden. Taket kröns av ett smideskors. Klockan hänger synlig bakom ett galler av tätt placerade stående träribbor.

I tomtens östra del ligger en asfalterad parkeringsplats. Närmast Fågelfängaregatan finns en grupp med bänkar och mellan gatan och parkeringen och står en rad med rosenhagtorn. Kyrkotomtens övriga VEGETATION består till största delen av öppna gräsytor. Rhododendronbuskar är planterade längs flera av fasaderna.

Längs trottoaren mellan parkeringen och entrén i kyrkans norra ände löper ett enkelt räcke av vitmålade metallrör. I övrigt saknas inhägnader. GÅNGARNA runt byggnaden är asfalterade.