Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, SÄVENÄS 127:1 BJÖRKEKÄRRS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ANLÄGGNING

Björkekärrs kyrka är placerad på en liten bergsknalle i stadsdelens centrala del, sydväst om Stabbetorget. Kyrkan avgränsas i norr av Rosedalsgatan, i öster av Rosendalsskolan, i söder av ett radhusområde och i väster av ett grönstråk som följer den dalgång som skär genom Björkekärr i nord-sydlig riktning mot Härlanda tjärn. Den omkringliggande terrängen är öppen och består av stora grönytor med träd och planteringar, berg som går i dagen, promenadstråk och bebyggelse.KYRKAN är orienterad i nord-sydlig riktning med koret i norr. Den byggdes 1958 arkitekt var Johannes Olivegren. Den har i två omgångar byggts till med församlingshem och expeditionslokaler, den södra delen tillkom 1972 som ett församlingshem. År 2001 byggdes en entrébyggnad till kyrkan åt öster och ytterliggare en tillbyggnad, med kontor, till 1970-talets församlingshem i sydöst.Den ursprungliga kyrkobyggnaden är orienterad i nord-sydlig riktning med koret i norr och består av fyra delar, kyrksal, långhus och kor samt ett klocktorn med sakristia i bottenplan. Fasaden är av rött tegel och kyrkan kröns av ett sadeltak. De höga, något slutna väggarna ger tillsammans med det höga tornet kyrkan en monumentalitet. Fasadens mörka tegelyta kontrasterar mot de ljusa, djupt liggande fönstren med omfattningar i betong från vilka kyrkan får sitt dagsljus. Fönstren varierar i storlek och kulminerar med de vita betongomfattningarna i tornet. Fasaden dekoreras främst genom korets stora mosaikfönster av Ralph Bergholtz.