Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:8 M.FL. STORA KATRINELUND

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Stora Katrinelund består av ett stort f d bostadshus, två flygelbyggnader, f d spannmålsmagasin, f d vattenreservoar amt alléer, trädgård och en relativt stor park. Stråket längs Skånegatan omfattar skolor m m i utkanten av Stora Katrinelunds park. De flesta är friliggande byggnader med tegelfasader. Vid entrén till anläggningen finns äldre smidesgrindar med höga grindstolpar i sten. Den grusade gången kantas av klippta popplar. Huvudbyggnaden flankeras av två envånings flygelbyggnader i trä som ramar in gårdsplanen. Från planen leder trappor upp till parken. I parkens västra del ligger ett spannmålsmagasin som står på stolpar. En rund vattenreservoir i korsvirke finns öster om stigen som leder genom landerianläggningen. Trädgården sluttar mot öster och Mölndalsån. Strax nedanför höjden finns en oval träningsbana anlagd. Mölndalsån rinner förbi öster om den f d trädgårdsnläggningen. Nya Ullevi gränsar till landeriet i norr.