Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:9 KV ALSTRÖMER 9

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
De båda byggnadsminnena Kv Alströmer 9 & 10 (Lilla Torget nr 4 resp 3) omfattar stenhusen i tre våningar v i stadsdelen Inom Vallgraven invid Lilla Torget på södra sidan av Stora Hamnkanalen.
Byggnadsminnet Kv Alströmer 9 består av gathuset Lilla Torget 4 som är sammanbyggt med två gårdsflyglar till en hästskoformad huskropp. Fasaden mot hamnkanalen är slätputsad med rikliga utsmyckningar medan gårdsfasaderna består av slammade tegelväggar. Östra flygeln har tre våningar men den västra endast två. Gården är belagd med gatsten.

Gathuset och västra flygeln har enligt en beskrivning från 1847 fungerat som bostäder medan östra flygeln troligen har inrymt även brygghus med kök och förrådsutrymmen i bottenvåningen. Husen är uppförda 1811 på de murade källargrunderna, troligen från 1600-talet, som blev kvar efter stadsbranden 1804. Bebyggelsen runt torget bildade tidigare en sluten torgmiljö.

Idag finns inom dessa kvarter fortfarande huvudsakligen äldre stenhus, som nu används för kontors- och affärsverksamhet, men av Lilla Torgets forna funktion som handelsplats syns idag inte mycket. Det tidigare slutna torget har upplösts, mest pga de trafikerade gator som upptar större delen av den fd torgytan och som skär igenom torgets sydvästra hörn. Där stod också byggnaden Lilla Torget 2, som förband Lilla Torget 1 och 3. Denna har rivits och ersatts med en modern femvåningsbyggnad. De förr så resliga empirehusen trycks numera ner av de intilliggande högre byggnaderna; Göteborgs banks fyravåningshus från 1887 öster om Lilla Torget 4, samt Lilla Torget 1, "Wijkska huset" på torgets västra sida, vilket uppfördes 1850-1853.

Idag är torget en genomfartsled för biltrafik och busslinjer. De mötande gatorna kretsar kring en förminskad del av torget, nu bestående av en gräsyta med en staty föreställande Jonas Alströmer. Kontakten med vattnet har försvunnit då kajen är avskuren från torget av vägbanor och nivåskillnader. Byggnadernas gatufasader liksom gårdsmiljön tillhörig Lilla Torget 4 med stensättning och karaktäristisk enkelt utformad gårdsfasader är dock välbevarade.