Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:10 KV ALSTRÖMER 7

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
De båda byggnadsminnena i kvarteret Alströmer 9 & 10, (Lilla Torget nr 4 resp 3) omfattar de två stenhusen i tre våningar mot gatan och deras gårdsflyglar. De ligger i stadsdelen Inom Vallgraven invid Lilla Torget på södra sidan av Stora Hamnkanalen. Byggnadsminnet Kv Alströmer 10 består av gathuset Lilla Torget 3 tillsammans med en vidbyggd flygel längs Magasinsgatan samt gårdsflygel mot söder. Husen omger en helt kringbyggd gård som överglasats vid en ombyggnad på 1980-talet. Mot Lilla Torget och Magasinsgatan är bottenvåningens fasad rusticerad i gråvit kulör, övervåningarnas fasader är slätputsade i gul kulör. Gårdsfasaderna består av slätputsade tegelväggar.

Husen är uppförda 1811 på de murade källargrunderna, troligen från 1600-talet, som blev kvar efter stadsbranden 1804. Bebyggelsen runt torget bildade tidigare en sluten torgmiljö. Idag finns inom dessa kvarter fortfarande huvudsakligen äldre stenhus, som nu används för kontors- och affärsverksamhet, men av Lilla Torgets forna funktion som handelsplats syns idag inte mycket. Det tidigare slutna torget har upplösts, mest pga de trafikerade gator som upptar större delen av den fd torgytan och som skär igenom torgets sydvästra hörn. Där stod också byggnaden Lilla Torget 2, som förband Lilla Torget 1 och 3. Denna har rivits och ersatts med en modern femvåningsbyggnad. De förr så resliga empirehusen trycks numera ner av intilliggande högre byggnader; Göteborgs banks fyravåningshus från 1887 öster om Lilla Torget 4, samt Lilla Torget 1, "Wijkska huset" på torgets västra sida, vilket uppfördes 1850-1853. Idag är torget en genomfartsled för biltrafik och busslinjer. De mötande gatorna kretsar kring en förminskad del av torget, nu bestående av en gräsyta med en staty föreställande Jonas Alströmer. Kontakten med vattnet har försvunnit då kajen är avskuren från torget av vägbanor och nivåskillnader.