Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, BOSTEBO 5:7 BOSTEBO 5:7. SANKTA ANNA GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sankt Anna socken bildades 1521 och ingick dessförinnan i Skällviks socken. Kyrkans historik är inte klarlagd men med största sannolikhet uppfördes en kyrka under 1300-talet. 1521 inviger biskop Brask kyrkan, det är dock oklart vilken del av kyrkan som invigs. På en avbildning från 1634 kan man se ett rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor. Den är byggd i gråsten och tegel och försedd med takryttare och ett vapenhus i söder. Vid mitten av 1700-talet befanns kyrkan vara för trång och när en ny kyrka byggdes 1821 en knapp kilometer därifrån, övergavs den gamla kyrkan. När man på 1960-talet beslutade att restaurera kyrkan var förfallet så långt gånget att man nödgades riva västgaveln och ta ned långhusets murar till 1.5 meters höjd. Koret iståndsattes med en enkel inredning och används för gudstjänster sommartid medan långhuset står som ruin
KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omges av en låg förfallen mur. Platsen används inte längre för begravningar och det finns inga synliga gravstenar. På kyrkans södra sida finns en öppen klockstapel i trä med eternitbeklätt tak uppförd på 1960-talet.