Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Båstad kn, HOV 8:1 HOVS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan är placerad längst i väster på kyrkogården med kyrkporten nära muren och har vidunderlig utsikt över landskapet. Kyrkogården har medeltida ursprung och har förmodligen utvidgats i etapper. Den senaste utvidgningen var 1957 åt norr. 2013 anlades en asklund.

Kyrkogården omges av stenmur i tre vädersträck. I väster längs äldre delen är muren kallmurad, i övrigt är den murad med bruk. En trädkrans av omväxlande kastanj, oxel och lönn står innanför muren. I delar av muren finns inmurade äldre stenar.
I söder avgränsar en ligusterhäck och en väg med oxelallé som leder till bårhuset.

Gångarna runt kyrkan och mellan kvarteren är belagda med singel
Den äldre delen är mestadels grässådd med några inslag av gravar med singel och omgärdning av stenramar, smide eller järnkättingar. Flertalet titlar på stenarna är lantbrukare men flera sjökaptener finns också. Här finns obelisker, naturromantiska stenar utformade som trädstammar blandade med lägre nyare horisontella stenar.
Bakom bårhuset finns en asklund från 2013, en liten kulle med låg växtlighet med liggande stenar med namnbrickor. Kullen omges av cortenstål och en gång av betongsten.

Utvidgningen från 1957 har kvarter indelade med avenbokshäckar och gravstenarna placerade längs rygghäckar. Genom kvarteren är gångar av kalksten i gräsmattan, mellan kvarteren är singelgångar. Gravstenarna är låga och horisontella.
Minneslunden med ett högt träkors och en natursten med symboler för tron, hoppet och kärleken är placerad längst i väster nära stenmuren med utsikt över havet.

Byggnader på kyrkogården
Söder om kyrkan ligger ett ekonomihus och ett bårhus.
Ekonomihuset är byggt 1981 med fasad av träpanel och betongpannor på taket.
Bårhuset har vitputsade väggar, sockel av natursten och ett långt nerdraget sadeltak med röda tegelpannor. På gavelfasaden, under det utkragande taket, finns nischer med en bänk på ömse sidor om entrédörren.

Se även beskrivning av Hovs kyrkomiljö under Miljöer.

Källor och litteratur
Skåne, Landskapets kyrkor, red. Markus Dahlberg& Ingrid Sjöström, RAÄ, 2015
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008
Kyrkobyggnader 1760-1860, del 1, Skåne och Blekinge. Riksantikvarieämbetet m.fl, 1989
Skånes medeltida dopfuntar, Lars Tynell 1921
Hovs kyrka Underhållsplan , koncept mars 2016, Månsson Dahlbäck Arkitektkontor AB
Hovs kyrkor, Åke Hagwell, broschyr i kyrkan 2010
Den medeltida träskulpturen i Skåne, Lena Liepe, 1995
Bjärebygd, Jan Moen 1985