Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, HALLEN 16:1 SILJANSNÄS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka och ett bårhus.

Kyrkogården utsträcker sig till en mindre del norr och väster om kyrkan och till sin största del söder om denna. Den äldsta delen kring kyrkan är samtida med byggnaden. Utvidgningen har skett mot söder, på mark som sluttar mot viken. Sydväst om kyrkan står ett bårhus, en vitputsad byggnad under tälttak. Norr om kyrkan i anslutning till parkeringen ligger en avlång och vitputsad ekonomibyggnad.

Kyrkogårdens västra gräns, i sin norra del, följer delvis prästgårdens tomt och en mindre allé förenar prästgården och kyrkan. Kyrkogården inhägnas mot norr av ett trästaket och huvudsakligen i övrigt av häckar. Ingångar finns i norr samt i öster. I sydost finns i anslutning till ingången putsade murar och grindpelare som ansluter till samma typ av trästaket som i norr.

Gravkvarteret nordväst om kyrkan är förhöjt med jordfyllningar. Kvarteren är gräsbevuxna och avgränsas av rödasfalterade gångar. Gravvårdarnas indelning och uppställning understryks av låga häckar och buskar. Träden förekommer utspridda eller grupperade längs med utsidorna.